ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมั..
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประ..
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางองค์การบริหารส่วนต..
รับการตรวจประเมินจาก สมศ...
สมศ. เข้าประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจ..
พลังงานเข้าให้คำปรึกษาการใช้พลังงาน..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง นางน..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 มีทั้งก..
ประชุมหารืองานลอยกระทง ประจำปี 2563..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เชิญผู้นำในท้อ..
ตรวจรับ คสล. หมู่บ้านคันทรีโฮม หมู่..
ตรวจรับ คสล. คันทรีโฮม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 112 เ..
ออกบริการพื้นที่หาดเชียงราย เพื่อบร..
งานจัดเก็บ งานสาธารณสุข งานนิติการ ออกพื้นที่หาดเชียงราย เพื่อบริ..
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ..
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันที่ 1..
อบต.รอบเวียงออกตรวจสถานประกอบการที่..
อบต.รอบเวียงออกตรวจสถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันต..
ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563..
คณะกรรมการแผนดำเนินงาน ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 ในวันที่ 3..
ประชุมหารือข้อราชการ..
ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ และผู้นำในเขต อบต.รอบเวียง ประชุมหารือข้อรา..
คนพิการเขต อบต.รอบเวียง รับมอบรถเข็..
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ได้รับการประสาน..
อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิผู้..
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการจัด..
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 25..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุข..
นายไพศาล พุทธิมา ประธานกองทุนฯ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัก..
แสดงตนของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์..
การตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้..
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลา..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้นำเหล่าพนัก..
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกร..
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ และแกนนำด้านสุขภาพ ประจำ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ ..
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการข..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงนำโดย นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบร..
ปรับปรุงบ้านคนพิการ ประจำปี 2562..
โครงการบริหารจัดการศูนย์และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ..

ทั้งหมด 703 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 30 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 30 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com