ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 256..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) นำโด..
กิจกรรมอ้อผญ๋า ประจำปี 2562..
กิจกรรมอ้อผญ๋า ประจำปี 2562 เป็นการทำพิธีปรุกเสก้ออผญ๋า โดยนายบุญ..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ื25..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (กิจกรรมหล่อเทียน) นายไพศาล ..
นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน..
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรอบเวียง นำโดยนายประครอง พูลเจริญ ประธานศูน..
โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันแ..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา อบต...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่้มศักย..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการโครงการอบรมเชิงปฎิบ..
รับการตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพอนาม..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง ปลัดเนิ่มนวล ปัญโญนั..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562..
นำโดยท่านนายกไพศาล พุทธิมา รองนายกวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายกชู..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพ..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง เปิดการลงพื้นที่ Kickoff การจั..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารล้านน..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมเชิงป..
รับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่..
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยว จากสถานบันรับร..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภ..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมเชิงป..
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีก้าวส..
นายกไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง. ได้เปิดโครงก..
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำป..
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่า..
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการการจัดงาน..
นายกไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เป็นประธานในก..
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรั..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การกล่าวเปิดโครงการ นายสมชัย สมณะ กำนันต..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562 ใ..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2..
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำป..
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 25..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2562 ใ..
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำป..
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพค..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 พร้อมทั้..

ทั้งหมด 645 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 27 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 27 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com