ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายตามแผนดำเนินงา..
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายตามแผนดำเนินงานรอบที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที..
กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อผล..
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ได้ทำกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ิ"สานสัมพันธ์3วัย เสริมเกราะป้องกั..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติแล..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี..
ต้อนรับการตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมา..
ต้อนรับการตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562..
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพิ่..
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยมีกิจก..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2/2..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ..
ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต..
ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ..
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินมาตรฐ..
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินมาตรฐานEHAขยะมูลฝอยอันตราย ในวันที่..
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกราน..
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์ มีฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปกคร..
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเล..
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกจั้ง สส. โค้งสุดท้าย กับจัง..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2562 ในวันที่ 1..
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้..
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2562 มอบเกียรติบ..
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอาย..
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิ..
โครงการประเพณีสรงน้่ำพระ ประจำปี 25..
โครงการประเพณีสรงน้่ำพระ ประจำปี 2562 ขบวนแห่พระเจ้าแสนแซ่ เพื่อใ..
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรร..
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2562 ใน..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่2 บ้านป่ายางมน ในวัน..
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้อง..
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 ..
ร่วมตรวจเฝ้าระวัง เหตุรำคาญ..
วันที่13มีนาคม2562 กอ.รมน.เชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแ..
อบต.รอบเวียง ออกจัดเก็บขยะอันตราย เ..
อบต.รอบเวียง ออกจัดเก็บขยะอันตราย จำนวน 5 หมู่บ้าน ในวันที่ 20 มี..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ใ..

ทั้งหมด 617 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 26 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 26 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th