ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ...
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ...
กิจกรรมทำกระทง ศพด.ป่ายางมน..
กิจกรรมทำกระทง ศพด.ป่ายางมน เนื่องในวันลอยกระทง โดยครูศูนย์พัฒนาเ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ..
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเว..
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ..
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เชียงราย ร่วมทำกิจ..
กิจกรรมล้างมือโลก ประจำปี 2564..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จ..
ประเพณีออกกพรรษา ประจำปี 2564..
ร่วมกิจกรรมประเพณีออกกพรรษา ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ณ ในพื้นที่ร..
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก..
คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทดลองส..
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทาง..
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทางระ..
ตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย..
งานสาธารณสุข ออกตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย ในพื้นที่รับผิดชอบองค..
กิจกรรมส่งขยะอันตรายไปกำจัด ณ อบจ.เ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ร่วมกิจกรรมส่งขยะอันตรายไปกำจัด ณ อ..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเว..
กิจกรรมรับแจ้งความประสงค์วิธีการรับ..
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม รับแจ้งความประสงค์วิธีการรับ..
กิจกรรมรับแจ้งความประสงค์วิธีการรับ..
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม รับแจ้งความประสงค์วิธีการรับ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมช..
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาค..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสวัสดิกา..
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอา..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมา..
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี..
งานสาธารณสุข จัดโครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2563 วิทยากรใ..
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563..
งานสาธารณสุข ได้จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 โดยนำวิทยากรให้ค..
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้อง..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน นำนักปราชญ์ในท้องถิ่นร่วมถ่ายทอดภู..
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลา..
งานการเจ้าหน้าที่จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี..
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนและจั..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม นำโดยท่านรองวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ ร..
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2563..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดโครงการตานก๋วยสลาก  ปร..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบั..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ประจำปี พ.ศ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สม..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256..

ทั้งหมด 824 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 35 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 35 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com