ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
คนเชียงรายร่วมมือร่วมใจต้านภัยไข้เล..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ร่วมกิจกรรม"คนเชียงรายร่วมมือร..
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายภายในเขตรับผิด..
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายภายในเขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง ปีงบประมาณ 25..
ตรวจสุขาภิบาลอาหารร้านค้าหาดเชียงรา..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง นางสาวสายพิน คุณมาก ..
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรค..
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/62 เพื่..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กั..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2562 ในวันที่ 3 กันยายน ..
ประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริ..
ประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เพื่อพิจาร..
โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรร..
กองการศึกษา นำโดยท่านปลัดนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ นางวันเพ็ญ..
รับเกียรติบัตรการปฏิบัติได้ตามเกณฑ์..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง รับมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติได้ตามเก..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบปร..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู โดยการนำของรองนายก อบต.ห้วยช..
โครงการทัศนศึกษาดูงานและให้ความรู้เ..
สภาเด็กและเยาวชนตำบลรอบเวียง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภ..
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมเชิง..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบั..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องก..
ประชุมประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกกรรมก..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดประช..
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำ..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง ืเปิดโครงการสูงวัยใส..
โครงการอบรมด้าน พรบ.สาธารสุข พ.ศ.25..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมด้าน พรบ.ส..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจพ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐก..
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเตรียมการรั..
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายกอบต.รอบเวียง เปิดโครงการฝึกอบรมแล..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 ส. จากเทศบาล..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง ปลัดนิ่มนวล ปัญโญนัน..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
อบต.รอบเวียงได้ดำเนินการประสานขอรับ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการประสานขอรับการช่วยเหลือ..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ..
เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เข้าร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียน&nbs..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ..

ทั้งหมด 676 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 29 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 29 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com