ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบู..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำป..
งานสาธารณสุขฯ จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ให้ความรู้ตามหลักสุ..
ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม งานกินดี ..
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ..
โครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุ..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เปิดโครงการฝึก..
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและติดตามผ..
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการคนพิการ อบต.รอบเวียง พร้อมด้..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี..
งานป้องกันสาธารณภัย จัดโครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ให้ความรู้ในกา..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประ..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญป..
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถน..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับวัดป่ายางมน จัดโครงการประเพณี..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศั..
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศัก..
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2564..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี พ.ศ...
กิจกรรมจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรัก..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ร่วมกับ แขวงการทางเชียงรายที่ 1 ฝ่า..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านป่ายางมน ดำเ..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านป่ายางมน ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อในห้องนอน ห้อง..
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องผัก..
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องผัก ให้แก่เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็..
ลงนาม MOU เชียงรายเมืองกีฬา..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยนายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริห..
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดโค..
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้น..
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นป..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เพื่อรายงานผลก..
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคและภัยสุขภ..
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคและภัยสุขภาพภับพิบัติฉุกเฉิน ด้านสาธารณส..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม..
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ..
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำ อปพร. ,ชรบ. และ อสม. ตั้งด่าน 7 ว..
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย ประจำปีงบประม..
งานสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะอันตรายในเขตรับผิดชอบองค์การบริห..
กิจกรรมตรวจร้านค้า เพื่อแนะนำให้ปฏิ..
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดำเนินกิจกรรมตรวจร้านค..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ..
สภาองค์การบริหาร่วนตำบลรอบเวียง ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย..
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยนายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริห..

ทั้งหมด 859 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 36 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 36 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com