ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ใ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2562 มีโครงการข..
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ป..
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 มีนาคม ..
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง..
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง ประจำปี 2562 นำโดยนายกไพศาล พ..
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี ..
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพัน..
กิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ..
กิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก..
โครงการให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประช..
โครงการให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประชาชน ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 ก..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สม..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/62 ในวันที่ 1..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สม..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/62 ในวันที่ 11..
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและป..
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย ประจำปี 2562 วิทยาก..
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก..
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปี 2562 โดยการท..
โครงการ 5 ส. ประจำปี 2562..
โครงการ 5 ส. ประจำปี 2562 นายกไพศาล พุทธิมา ฝ่ายบริหาร และนางนิ่ม..
โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำป..
โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 นำเด็กฝึกการทำน้ำสมุนไพ..
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปีงบประ..
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้ความรู้แก่นักเร..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประ..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ในวั..
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรา..
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง ในวันที่ 19 ..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ครั้งท..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ครั้งที่2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 13-1..
โครงการสื่อสารความเสี่ยง รณรงค์ป้อง..
โครงการสื่อสารความเสี่ยง รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศส..
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปี 25..
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 10 กุมภ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ในวันท..
ออกตรวจข้อร้องเรียนสถานประกอบการ..
ออกตรวจข้อร้องเรียนสถานประกอบการ ประเภท ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ร่วมกั..
อบต.รอบเวียงร่วมงานวันคนพิการสากล..
อบต.รอบเวียงร่วมงานวันคนพิการสากล โดยได้รับสนุบสนุนรถเพื่อการใช้ใ..
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร..
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่ม..

ทั้งหมด 594 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 25 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th