ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กิจกรรม "จิตอาสาภัยพิบัติสกัดหมอกค..
กิจกรรม  "จิตอาสาภัยพิบัติสกัดหมอกควัน  ป้องกันไฟป..
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมา..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา โดยการนำเยา..
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เปิดโครงการส่ง..
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางม..
กิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านป..
พิธีลงนามความร่วมมือตามโครงการส่งเส..
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง และนางสุนันทา ศรีปั..
ตั้งด่านชุมชน ป้องกันและลดอุบัติเหต..
นายไพศาล พุทธิมา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำคณะ อปพร., ชรบ. และอ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส..
นายไพศาล พุทธิมา ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวี..
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงโดยนายไพศาล พุทธิมา ประธานในพิธี จัด..
ประชุมหารือข้อราชการ..
ประชุมหารือข้อราชการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร และผู้นำชุมชนทุกฝ่าย ร..
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแ..
นายประครอง พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการฯ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามแล..
รับเกียรติบัตรรับรอง อปท.ที่ผ่านการ..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง และนายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รอ..
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจ..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง นำคณะผู้บริหาร..
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง..
คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง ประชุมเรื่องการติดตั..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมั..
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประ..
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางองค์การบริหารส่วนต..
รับการตรวจประเมินจาก สมศ...
สมศ. เข้าประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจ..
พลังงานเข้าให้คำปรึกษาการใช้พลังงาน..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง นางน..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 มีทั้งก..
ประชุมหารืองานลอยกระทง ประจำปี 2563..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เชิญผู้นำในท้อ..
ตรวจรับ คสล. หมู่บ้านคันทรีโฮม หมู่..
ตรวจรับ คสล. คันทรีโฮม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 112 เ..
ออกบริการพื้นที่หาดเชียงราย เพื่อบร..
งานจัดเก็บ งานสาธารณสุข งานนิติการ ออกพื้นที่หาดเชียงราย เพื่อบริ..
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ..
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในวันที่ 1..
อบต.รอบเวียงออกตรวจสถานประกอบการที่..
อบต.รอบเวียงออกตรวจสถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันต..

ทั้งหมด 716 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 30 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 30 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com