ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
รับมอบโล่รางวัลด้านการบริหารจัดเก็บ..
รับมอบโล่รางวัลด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)..
ประชุมโครงการตามแนวพระราชดำริ 9101..
นายฉลอง  อินตาพรม  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มม..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ..
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูม..
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น(อ้อผญา) ประจำปี..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 25..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการประเพณีเข้าพรรษา &n..
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์..
ทีมอำเภอเมืองเชียงราย  เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปก..
กิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ประจำปี 2560..
กิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ประจำปี 2560  จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรีย..
โครงการเด็กเยาวชนรณรงค์ต่อต้านยาเสพ..
โครงการเด็กเยาวชนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 องค์การบริหาร..
กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  จัดพิธีไหว้ครู  ให้เด็ก..
รับการประเมินผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  รับการประเมินผู้จัดเก็บข้อมูล..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหาร(ไข่เค็มสมุนไพร) เป็นการใ..
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงล..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือน มิถุนายน 2560 &n..
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรั..
 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการป้องกันและระง..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประ..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง &nbs..
ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส...
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดทำโครงการ 5 ส.  เพื่อ..
รับการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อม..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  รับการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแว..
โครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒ..
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านป่ายางมน  จัดโครงการอบ..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้..
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ประชุมสมัยสามัญ  ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอา..
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุค..
องค์การบริหารส่วนตำบลรออบเวียง  จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม..
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถ..
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2560-2562  ..
โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน..
โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพ..
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี..
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ..

ทั้งหมด 594 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 25 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 25 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th