ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือ..
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือน มีนาคม 2560  มีกิจ..
โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพื้นที่..
โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำ..
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้..
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี  ประจำปี 2560 ให..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560  ในโครงการมีบริการ ดังนี..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร  ประจำปี 256..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประ..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปี 2560  เป็นการให..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานคหกรรม  ประจำปี 2560..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำ..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด  ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นการให..
เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนตำบลรอบเวียง ..
เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนตำบลรอบเวียง  (RECAP) เป็นการรวบรวมข้อม..
ภาพการถ่ายทำวีดีทัศน์ตำบลรอบเวียง ..
ภาพการถ่ายทำวีดีทัศน์ตำบลรอบเวียง  ในการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ใน..
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจ..
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นการจัดกิจ..
กิจกรรม 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลร..
กิจกรรม 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ผู้บริหาร และเหล..
ต้อนรับคณะดูงาน อบต.กลางแดด จ.นครสว..
ต้อนรับคณะดูงาน อบต.กลางแดด จ.นครสวรรค์ ดูงาน อปท.โปร่งใส  แ..
ประชุมคณะทำงาน สสส...
ประชุมคณะทำงาน สสส. เป็นการสรุปงานที่ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเ..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเว..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นการให้ความรู..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันท..
โครงการนวัตกรรมรำวงฮอมบุญ..
แหล่งเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  จัดทำโครงการ..
โครงการนวัตกรรมธง 3 สี..
แหล่งเรียนรู้กลุ่มขยะทองคำ  จัดทำโครงการนวัตกรรมธง 3 สี เป็น..
โครงการคัดแยกขยะ..
โครงการคัดแยกขยะ  เป็นการให้ความรู้  วิธีการคัดแยกและกา..
โครงการนวัตกรรมปั่นฮอมบุญ..
แหล่งเรียนรู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลรอบเวียง  จัดทำโครงกา..
โครงการนวัตกรรมสูงวัยใส่ใจสุขภาวะ..
แหล่งเรียนรู้กลุ่มสูงอายุ  บ้านป่าบง  หมู่ที่ 3 จัดทำโค..
โครงการนวัตกรรมเสวียนปุ๋ยหมัก..
แหล่งเรียนรู้ศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  จัดโครงการนวัตกรรมเส..
โครงการนวัตกรรมออมทรัพย์เพื่อสวัสดิ..
แหล่งเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า  บ้านป่ายางมนใหม่ &n..

ทั้งหมด 557 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 24 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 24 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th