ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตามนโย..
นายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล  นายอำเภอเมืองเชียงราย  นำ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือนธันวาคม ในวันที่ ..
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกน..
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100% ผุ้นำท้องถิ่น  ..
ลงนาม MOU การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่ายางมน &..
พลังเครือข่ายท้องถิ่นชุมชนตำบลรอบเว..
พลังเครือข่ายท้องถิ่นชุมชนตำบลรอบเวียง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเว..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  สมัยวิสามัญ  สม..
โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง..
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่..
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านกา..
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง พิจารณาร่างแผน 4 ปี ในวันที่ 2..
ประชุมจัดทำแผน 4 ปี ตำบลรอบเวียง (..
ประชุมจัดทำแผน 4 ปี  ตำบลรอบเวียง (2561-2564) ณ ห้องประชุมพว..
ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมกีฬาแห่งจังหว..
ร่วมลงนาม MOU กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  ในการใช้สนามก..
ประชุมกรรมการจัดหาประโยชน์และทรัพย์..
ประชุมกรรมการจัดหาประโยชน์และทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส..
นิทรรศการโครงการป้องกันและลดอุบัติเ..
นิทรรศการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (ลอยก..
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง..
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ณ ทางลงหาดเชียงราย  จัดสถานที่บริการ..
อบรมสัมมนา"การเสริมสร้างองค์ความรู้..
อบรมสัมมนา"การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรับสื่อสัญญาณโทรทํ..
ร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ฮอ..
เนื่องด้วยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีแ..
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมการจัดทำแผนพั..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมการจ..
กิจกรรมองค์ความรู้ในองค์กร..
สำนักงานปลัด  จัดกิจกรรมองค์ความรู้ในองค์กร  ให้พนักงาน..
กิจกรรม 5 ส...
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อสะ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 59 ณ ห้องประชุม..
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสวดมนต์..
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสวดมนต์  ประจำปี 2559 ในวันที่ 1..
กิจกรรมรับแสดงตัวตนนอกพื้นที่ของผู้..
กิจกรรมรับแสดงตัวตนนอกพื้นที่ของผู้ได้รับเบี้ย  ผู้สูงอายุ &..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้..

ทั้งหมด 542 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 23 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 23 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th