ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
รับใบประกาศศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมช..
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรอบเวียง  รับใบประกาศศูนย์พัฒนา..
พิธีมอบวุฒิบัตร "สานสัมพันธ์บัณฑิตน..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  จัดพิธีมอบวุฒิบัตร "สาน..
ร่วมเวทีสานพลังเสริมความรู้สู่การพั..
ร่วมเวทีสานพลังเสริมความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมเชิงปฎิ..
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกราน..
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 มี..
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามการด..
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานของเครือข่าย ครั้งที่ ..
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก..
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปี 2560 ในวันที..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สานสัมพั..
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบ..
โครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานต..
โครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง..
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ป..
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้  ประจำปี 2560 เพื่อให้ความร..
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปี 256..
โครงการต้นข้าวมาจากไหน  ประจำปี 2560  เด็กศูนย์พัฒนาเด็..
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2560..
โครงการเยาวชนจิตอาสา  ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เย..
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี..
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ..
ออกกำลังกายสนองนโยบายของรัฐบาล..
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกับ แหล่งเรียนรู้ก..
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือ..
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือน มีนาคม 2560  มีกิจ..
โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพื้นที่..
โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำ..
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้..
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี  ประจำปี 2560 ให..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560  ในโครงการมีบริการ ดังนี..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร  ประจำปี 256..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประ..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปี 2560  เป็นการให..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานคหกรรม  ประจำปี 2560..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำ..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด  ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นการให..
เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนตำบลรอบเวียง ..
เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนตำบลรอบเวียง  (RECAP) เป็นการรวบรวมข้อม..
ภาพการถ่ายทำวีดีทัศน์ตำบลรอบเวียง ..
ภาพการถ่ายทำวีดีทัศน์ตำบลรอบเวียง  ในการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ใน..
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจ..
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นการจัดกิจ..

ทั้งหมด 594 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 25 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 25 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th