ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566..
งานการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จัดทำแผนอัตรากำ..
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัดทำงบประมา..
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.รอบเวียง ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประ..
พมจ.และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.รอบเวียงเ..
สำนักงานพัฒนาสังคมแะความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้าสำรวจพ..
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่กา..
โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมา..
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านคหกรรม(เ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพงานคหกรรม (เรียนรู้การทำเค้..
นำเสนอโครงการต่อคณะทำงานกองทุนส่งเส..
ศูนย์บริการคนพิการ อบต.รอบเวียงเข้านำเสนอโครงการต่อคณะทำงานกลั่นก..
ต้อนรับคณะตรวจติดตาม อพท. ประจำปี 2..
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ต้อนรับคณะตรวจติดตามจากองค์การบริหารการพ..
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ...
งานสาธารณสุข จัดโครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี..
ประชุมแผนตำบลรอบเวียง..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประชุมแผนตำบล โดยบูรณาการร่วมกับพัฒ..
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดโครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ป..
โครงการเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดโครงการเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ปร..
ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถ..
กิจกรรมคัดแยกขยะ ใช้ถุงผ้า ใช้แก้..
พนักงาน อบต.รอบเวียงและประชาชนทั่วไป  ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ..
กิจกรรมรดน้ำเพื่อลดหมอกควัน..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย&..
กิจกรรมถอนวัชพืชตามต้นไม้ กวาดใบไม..
พนักงาน อบต.รอบเวียง  ดำเนินกิจกรรมถอนวัชพืชตามต้นไม้  ..
กิจกรรมตัดหญ้า กวาดใบไม้ ปลูกต้นไม..
พนังกาน อบต.รอบเวียง  ร่วมกิจกรรมตัดหญ้า กวาดใบไม้  ปลู..
กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ณ หา..
พนักงาน อบต.รอบเวียงร่วมทำกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้  ตัดหญ้า ณ หา..
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรร..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณ..
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง..
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง เรื่อง ตลาด ในวันที่ 17 มิถุน..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำป..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563( รุ่นที่ 2 ) เพื่อให้ผู..
ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุ อายุยืน เย..
ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุ อายุยืน เยาว์ ในโครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค..
ประชุมปรึกษาหารือโครงการฯ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดประชุมปรึกษาหารือโครงการอนุรักษ์..
ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถ..
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำป..
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563 มีกิจกรรมร่วมลงนาม MOU ..

ทั้งหมด 802 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 34 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com