ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอ..
บ้านป่ายางมนใหม่  ได้รับงบประมาณสนุบสนุนจัดโครงการจาก สสส. จ..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 25..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ป..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กันยาย..
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ ..
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กัน..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนรับกา..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนรับการตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโ..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏ..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ..
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพ..
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ประจ..
อบต.รอบเวียง ร่วมลงนาม MOU กับวิทยา..
อบต.รอบเวียง ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมม..
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกร..
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณ..
โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันแ..
โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ป..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรอยยิ..
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  โครงก..
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.น้ำแวน จ.พะเ..
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.น้ำแวน จ.พะเยา ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2561 ในวันที่ ..
การประชุมสามัญประจำปีของเด็กและเยาว..
การประชุมสามัญประจำปีของเด็กและเยาวชนตำบลรอบเวียง ในวันที่ 2 กันย..
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวน..
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2561 ในวันที..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมา..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุค..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำห..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปี 2561..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2561..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ ..
โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจ..
โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัยอุทกภ..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัยอุทกภัยและลดอุบัติเหตุทางน้ำ ประจำป..
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการป..
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ต..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ ..
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง ประจำป..
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 256..

ทั้งหมด 557 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 24 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 24 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th