ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563..
คณะกรรมการแผนดำเนินงาน ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 ในวันที่ 3..
ประชุมหารือข้อราชการ..
ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ และผู้นำในเขต อบต.รอบเวียง ประชุมหารือข้อรา..
คนพิการเขต อบต.รอบเวียง รับมอบรถเข็..
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ได้รับการประสาน..
อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิผู้..
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการจัด..
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 25..
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุข..
นายไพศาล พุทธิมา ประธานกองทุนฯ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัก..
แสดงตนของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์..
การตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้..
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลา..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้นำเหล่าพนัก..
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกร..
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ และแกนนำด้านสุขภาพ ประจำ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ ..
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการข..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงนำโดย นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบร..
ปรับปรุงบ้านคนพิการ ประจำปี 2562..
โครงการบริหารจัดการศูนย์และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ..
รับรายงานแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิคนพิ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง รับรายงานแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิคนพิ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาค..
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.รอบเวียง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบ..
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2562..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน นำเด็กนักเรียน ทำก๋วยสลากไปถวาย ณ ..
คนเชียงรายร่วมมือร่วมใจต้านภัยไข้เล..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ร่วมกิจกรรม"คนเชียงรายร่วมมือร..
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายภายในเขตรับผิด..
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายภายในเขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง ปีงบประมาณ 25..
ตรวจสุขาภิบาลอาหารร้านค้าหาดเชียงรา..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง นางสาวสายพิน คุณมาก ..
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรค..
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/62 เพื่..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กั..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2562 ในวันที่ 3 กันยายน ..
ประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริ..
ประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เพื่อพิจาร..
โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรร..
กองการศึกษา นำโดยท่านปลัดนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ นางวันเพ็ญ..
รับเกียรติบัตรการปฏิบัติได้ตามเกณฑ์..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง รับมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติได้ตามเก..

ทั้งหมด 716 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 30 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 30 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com