ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะม..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยนายไพศาล พุทธิมา เล็งเห็นความสำค..
อบรม และ ซักซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย..
วันที่ 5 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ร่วมกับ โรงเรียนบ้..
โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ..
อบต.รอบเวียง ร่วมกับ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ..
ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก ประธานกลุมพ..
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายไพศาล พุทธิมา นายกอบต. รอบเ..
อบต.รอบเวียงร่วมแหเทียนพรรษา..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยนายไพศาล  พุทธิมา นายกองค์ก..
อบต.รอบเวียง ร่วมงานไหว้สาแม่ฟ้าหลว..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง นำโดยนายกไพศาลพุทธิมา และเจ้าหน้าที..
โครงการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายท..
สำนักงานปลัด  องค์การริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ได้จัดอบรมใ..
อบรมหัถกรรมพื้นบ้าน..
          เมื่อวันที..
ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการป้องกั..
สนง.เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เม..
ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้มาขอจดทะเบียนพาณ..
เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  ที่ผ่านมา  นายจตุพล ..
ประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำ..
       ด้วยสภาองค์การริหารส่วนตำบลร..
ร่วมปัญนำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย..
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดย..
อบต.เคลื่อนที่..
เริ่มแล้วหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ ณ ศาเอนกประสงค์ บ้านป่าบง หมุ..
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี ..
วันที่ 15 มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงโดยนายกไพศาล  ..
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่..
โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติดแล..
โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพ..
คัดเลือก อปท. ดีเด่น ด้านการป้องกัน..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง ,ผู้นำชุมชน,ปลัดนิ่มนวล ปัญโญ..
วันแม่แห่งชาติประจำปี2555..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2555 นำโด..
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ..
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมา..
กิจกรรมวันเข้าพรรษาตำบลรอบเวียง ประ..
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง,โรงเร..
งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง..
งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ร่ว..

ทั้งหมด 591 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 25 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th