ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. เพื่อคัดเลือ..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 1..
ประชุมอนุกรรมการ กสรว. พิจารณาโครงก..
ประชุมอนุกรรมการ กสรว. พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในว..
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวั..
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ในวันที่ 9 พฤ..
โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทาง..
โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ปีงบ2562 ..
ออกตรวจสถานประกอบการกิจการอันตรายแล..
งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด อบต.รอบเวียง ออกประเมินสถานประกอบการ เพ..
อบต.รอบเวียง เข้ารับเกียรติบัตรการป..
อบต.รอบเวียง เข้ารับเกียรติบัตร อปท. ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเ..
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบ..
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม..
ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร..
26 ตุลาคม2561 เวลา13.30น. ศูนย์ดำรงธรรม อบต.รอบเวียง 26 ตุลาคม256..
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา..
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่..
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนก..
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร(ทองเสงี่..
พนักงานอบต.รองเวียง และ ศพด.ป่ายางม..
อบต.รอบเวียง จัดกิจกรรมล้างมือ พนักงานอบต.รอบเวียง และศูนย์พัฒนาเ..
คณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ประชุม..
คณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง พิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประม..
ร่วมการประชุม อสม. ตำบลรอบเวียง สรุ..
ประชุม อสม.ตำบลรอบเวียง สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 และจัดทำแผนการ..
โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอ..
บ้านป่ายางมนใหม่  ได้รับงบประมาณสนุบสนุนจัดโครงการจาก สสส. จ..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 25..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ป..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กันยาย..
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ ..
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กัน..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนรับกา..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนรับการตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโ..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏ..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ..
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพ..
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ประจ..
อบต.รอบเวียง ร่วมลงนาม MOU กับวิทยา..
อบต.รอบเวียง ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมม..
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกร..
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณ..
โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันแ..
โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ป..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรอยยิ..
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  โครงก..

ทั้งหมด 594 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 25 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 25 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th