ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบปร..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู โดยการนำของรองนายก อบต.ห้วยช..
โครงการทัศนศึกษาดูงานและให้ความรู้เ..
สภาเด็กและเยาวชนตำบลรอบเวียง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภ..
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมเชิง..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบั..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องก..
ประชุมประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกกรรมก..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดประช..
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำ..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง ืเปิดโครงการสูงวัยใส..
โครงการอบรมด้าน พรบ.สาธารสุข พ.ศ.25..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมด้าน พรบ.ส..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจพ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐก..
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเตรียมการรั..
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายกอบต.รอบเวียง เปิดโครงการฝึกอบรมแล..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 ส. จากเทศบาล..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง ปลัดนิ่มนวล ปัญโญนัน..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
อบต.รอบเวียงได้ดำเนินการประสานขอรับ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการประสานขอรับการช่วยเหลือ..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ..
เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เข้าร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียน&nbs..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ..
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำ..
นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง เปิดโครงการกิจกรรมใส..
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-5..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 และยังมีโ..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562..
ออกตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบกา..
ออกตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเพื่อออกใบอนุญาตกิจการที่เป็น..
โครงการนวัตกรรมภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุ..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง คณะสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หน่ว..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 256..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) นำโด..

ทั้งหมด 716 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 30 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 30 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com