ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท..
กิจกรรมรณรงค์ "คนอำเภอเมืองเชียงราย..
กิจกรรมรณรงค์ "คนอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้..
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ..
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่..
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรค..
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อบต.รอบเวียง ครั้ง..
เก็บขยะอันตรายในเขตรับผิดชอบองค์การ..
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ออกเก็บขยะอันตรายใน..
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน..
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง เพื่อจัดทำร..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ..
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระ..
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่บ้..
โครงการปรับปรุงพื้นทางเดินโดยรอบอาค..
โครงการปรับปรุงพื้นทางเดินโดยรอบอาคารเรียนและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด..
โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. พร้อ..
โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านป..
โครงก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ทาง..
โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีไหล่ทางถนนหัวฝาย - ไร่แม่..
โครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาในร่มและ..
โครงการ   ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาในร่มและสร้างเวทีกิจกรรม ..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2 ป..
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัด..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเว..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ..
ตรวจสอบ กรณีร้องเรียน ความเดือดร้อน..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเ..
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อหารือข้อราช..
โครงการส่งเสริมพ้ฒนาการผู้เรียนที่บ..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดโครงการส่งเสริมพ้ฒนาการผู้เรียน..
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ป..
พนักงาน อบต.รอบเวียง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประ..
อบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง ประจำป..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง ประ..
ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังกา..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังกา..
กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ทำอ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ท..
กิจกรรมอบรมเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ได้จัดอบรม ครู ก เพื่อจั..
กิจกรรมมาตรการกวาดล้างทำความสะอาดตล..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดำเนินการตามมาตรการกวาดล้างทำความสะ..
กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโร..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ. เมือง จ.เชียงราย นำโดย นายไพศาล ..

ทั้งหมด 802 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 34 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com