ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการอบรมนวดแผนไทย ประจำปี2555..
นายสำราญ ราชกุลนา รองนายก อบต.รอบเวียงและนางนิ่มนวล ปัญโญนันท์ ..
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนเพื่อ..
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง,นายทองเดิน เผ่าดี..
โครงการท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากยุงลาย..
โครงการท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปี ..
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล..
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน โดยนายวันชนะ ..
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประส..
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย มีนายอำเภอวีระเดช สมว..
นายอำเภอเมืองเชียงราย มอบนโยบายการป..
นายอำเภอเมืองเชียงราย มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการในพ..
อบต.รอบเวียงศึกษาดูงาน..
อบต.รอบเวียง ศึกษาดูงานนำทีมโดยรองนายกวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ สมาช..
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประส..
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย..
โครงการ7วันอันตรายช่วงสงกรานต์..
โครงการ 7 วันอันตราย วันที่ 11-17 เมษายน 2555 เทศกาลสงกรานต์..
งานปี๋ใหม่เมือง อบต.รอบเวียง..
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองทางองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดงานรดน้ำดำห..
โครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่ว..
กิจกรรมโครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดขึ้น ณ..
ต้อนรับนักปันจักรยานนานาชาติ..
ต้อนรับนักปันจักรยานนานาชาติ ในวันทีี่่ 4 เมษายน 2555..
โครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่ว..
โครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีบริการรับชำระภ..
พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำ..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเป็นผู้มอบวุฒิ..
ยินดีต้อนรับ อบต.ท่าคอย จ.เพชรบุรี ..
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง และพนักงาน อบต.รอบเวียง ยินดี..
ประชาคมเพื่อจัดทำแผนโครงการพัฒนา 3 ..
ประชาคมเพื่อจัดทำแผนโครงการพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2556-2558 จัดขึ้นในวัน..
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประส..
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากพายุฤดูร้อน ซึ่งมีห..
พิธีลงนาม"ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้า..
พิธีลงนาม"ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"โครงการ ..
กิจกรรมล้างท้องฟ้า "SKY CLEANING"..
กิจกรรมล้างท้องฟ้า "SKY CLEANING" ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ..
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี..
นายวิชัย พาหมวด พัฒนากรตำบลรอบเวียง เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจง..
อบรม อปพร.และร่วมทอดผ้าป่า..
อบรม อปพร.และร่วมทอดผ้าป่า ในวันที่ 14 ก.พ. 2555..
กิจกรรมกีฬาตำบลรอบเวียง..
กิจกรรมกีฬาตำบลรอบเวียง ในวันที่ 11 ก.พ. 2555..
โครงการแจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว..
โครงการแจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อบต.รอบเวียงในวันที่ 1 ก.พ. 2555..
ยินดีต้อนรับ อบต.ดอยยาง จ.เพชรบุรี..
ยินดีต้อนรับ อบต.ดอยยาง จ.เพชรบุรี ดูงาน 5 ส. ที่ อบต.รอบเวียง ใน..

ทั้งหมด 733 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 31 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com