ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ปฏิบัติการพ่นหมอกควันป้องกันและควบค..
ปฏิบัติการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลายตำบลรอบเวี..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงวัยใส่ก..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้(การเรียนรู้สาเส้น..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฏาคม ในวันที่ 9 กรก..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา(หล่อเทียน) ..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา(หล่อเทียน) ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาค..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอา..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน(สานตะกร้าจ..
ร่วมกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ..
ร่วมกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 และรับโล่สุดยอดส้วมระด..
ต้อนรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ร..
ต้อนรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกคร..
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561..
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านป่ายางมน ร่วมกับ อบต...
อบรมและพัฒนาศักยภาพให้ความรู้การใช้..
อบรมและพัฒนาศักยภาพให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน พร้อมทั้งกา..
รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561..
รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้..
ประชุมร่างข้อบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า..
ประชุมร่างข้อบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้..
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำป..
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มิถุนายน 25..
ให้ความรู้ประชาธิปไตย ประจำปี 2561..
ให้ความรู้ประชาธิปไตย ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้..
ประชุมร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง เ..
ประชุมร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง เรื่อง  การควบคุมกิจการที่..
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ...
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในวันที่ 14 มิถุนายน 25..
ประชุมคณะกรรมการSRRTตำบลรอบเวียง..
ประชุมคณะกรรมการSRRTตำบลรอบเวียง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง..
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรั..
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2561 ในวันที่..
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้..
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561 ในวันที่ ..
กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์วันสิ่งแว..
กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก  ในวันที่ 5 มิถุ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน ในวันที่ 5 มิถ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มม..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ ประจ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหาร (กล้วยกวน สูตรกะทิสด) ปร..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดเก็..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดเก็บขยะอันตราย ในวันที่ 24-25 พฤษ..

ทั้งหมด 557 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 24 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 24 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th