ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ณ ห้องประชุมพว..
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจ..
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ร่วมก..
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินเกณฑ..
อบต.รอบเวียง  รับการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดบริหารจัดการที่ดี ..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561..
กิจกรรม 5 ส. อบต.รอบเวียง..
อบต.รอบเวียง  ทำกิจกรรม 5 ส.  เพื่อสะสาง  ทำความสะ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารล้านน..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารล้านนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ..
โครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป..
อบต.รอบเวียง  ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย&..
อบต.รอบเวียง ร่วมโครงการอาสาร่วมใจ ..
อบต.รอบเวียง ร่วมโครงการอาสาร่วมใจ เชียงรายปลอดขยะ ของจังหวัดเชีย..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ในว..
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ประจ..
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ  ประจำปี 2561 มีการให้ความรู้เ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเ..
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแ..
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ค..
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้..
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2561 ในวันที่ 10..
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอาย..
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 เมษ..
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรร..
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2561 ใน..
ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง..
ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง  ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้อ..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ในวันที่ 2 เมษาย..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพัน..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์3วัยเสริมเกราะป้องกันใ้..
งานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน..
งานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ภาคเรียน 2560 ในวันที..
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ปร..
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 26-27 มีนา..
รับรางวัลมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  รับรางวัลมาตรฐานศูนย์เด็กเล็..
กิจกรรมเชิดชู อสม.ตำบลรอบเวียง..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา..
รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการอ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ต้อนรับคณะประเมินมาตรฐานระบบบ..
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเตรียมกา..
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว ประจำ..

ทั้งหมด 557 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 24 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 24 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th