ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ...
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน..
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัค..
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย) ในการรื้อถอบ้านที่ถูกไฟ..
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ..
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ปราณบุรี จ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ ดูงานเกี่ยวกั..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจัน ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจัน จ.เพชรบุรี  ดูงานเกี่ยวกั..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประ..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ประจ..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำป..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารและตล..
โครงการให้ความรู้ภาษีป้ายและภาษีโรง..
โครงการให้ความรู้ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ให..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะลา จ...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะลา จ.ยะลา ศึกษาดุงานเกี่ยวกับป้องกั..
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคี..
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกน..
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100% ประจำปี 2561  ใ..
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง ประจำป..
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง  ในวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยศู..
โครงการนาฏล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ...
โครงการนาฏล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวันที่ 19 กันย..
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้อง..
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..
โครงการออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..
โครงการออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วันที่ 5 ตุลาคม 2..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ปี พ.ศ.2560  วันที่ 23 สิ..
กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป..
กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล  วันที่ 23 ส..
โครงการตายก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ ..
โครงการตายก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วันที่ 20 กันา..
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกอ..
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวี..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 256..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ..
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้น..
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง จัดกิจกรรมร่ว..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทก..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติเหตุทางน้ำ ประจ..
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลร..

ทั้งหมด 542 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 23 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 23 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th