ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประ..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปี 2561 กิจกรรมให้ความร..
ชมรมผู้สูงอายุตำบลรอบเวียง จัดโครง..
ชมรมผู้สูงอายุตำบลรอบเวียง  จัดโครงการกินดี อยู่ดี ตามแนวพระ..
กิจกรรมมอบป้าย Clean Food Good Tast..
กิจกรรมมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับแม่ค้าหาดเชียงราย ..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 มีนาคม..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำป..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน  ประจำปี 2561  ในวันที่ 21 ..
โครงการสื่อสารความเสี่ยงรณรงค์ป้องก..
โครงการสื่อสารความเสี่ยงรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสั..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป..
ประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กุมภาพั..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงพระ ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงพระ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 9 กุมภาพัน..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเอะ จ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเอะ จ.ยะลา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดป..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดประชุมประชาคมตำบล  ปร..
อบต.รอบเวียง รับเกียรติบัตรการบันทึ..
อบต.รอบเวียง รับเกียรติบัตรการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมสาร..
กิจกรรมรับสมัครอาสารักษ์โลก ครั้งที..
กิจกรรมรับสมัครอาสารักษ์โลก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องป..
โครงการสรงน้ำพระ ประจำปี 2561..
โครงการสรงน้ำพระ ประจำปี 2561 ณ พระธาตุสมปรารถนา วัดป่ายางมน ..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กแ..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ณ พระธาต..
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ...
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน..
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัค..
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย) ในการรื้อถอบ้านที่ถูกไฟ..
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ..
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ปราณบุรี จ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ ดูงานเกี่ยวกั..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจัน ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจัน จ.เพชรบุรี  ดูงานเกี่ยวกั..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประ..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ประจ..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำป..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารและตล..
โครงการให้ความรู้ภาษีป้ายและภาษีโรง..
โครงการให้ความรู้ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ให..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะลา จ...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะลา จ.ยะลา ศึกษาดุงานเกี่ยวกับป้องกั..

ทั้งหมด 557 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 24 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 24 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th