ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแ..
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ค..
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้..
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2561 ในวันที่ 10..
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอาย..
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 เมษ..
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรร..
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2561 ใน..
ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง..
ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง  ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้อ..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ในวันที่ 2 เมษาย..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพัน..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สานสัมพันธ์3วัยเสริมเกราะป้องกันใ้..
งานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน..
งานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ภาคเรียน 2560 ในวันที..
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ปร..
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 26-27 มีนา..
รับรางวัลมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  รับรางวัลมาตรฐานศูนย์เด็กเล็..
กิจกรรมเชิดชู อสม.ตำบลรอบเวียง..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา..
รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการอ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ต้อนรับคณะประเมินมาตรฐานระบบบ..
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเตรียมกา..
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว ประจำ..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประ..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย  ประจำปี 2561 กิจกรรมให้ความร..
ชมรมผู้สูงอายุตำบลรอบเวียง จัดโครง..
ชมรมผู้สูงอายุตำบลรอบเวียง  จัดโครงการกินดี อยู่ดี ตามแนวพระ..
กิจกรรมมอบป้าย Clean Food Good Tast..
กิจกรรมมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับแม่ค้าหาดเชียงราย ..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 มีนาคม..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำป..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน  ประจำปี 2561  ในวันที่ 21 ..
โครงการสื่อสารความเสี่ยงรณรงค์ป้องก..
โครงการสื่อสารความเสี่ยงรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสั..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป..
ประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กุมภาพั..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงพระ ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงพระ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 9 กุมภาพัน..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเอะ จ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเอะ จ.ยะลา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดป..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดประชุมประชาคมตำบล  ปร..
อบต.รอบเวียง รับเกียรติบัตรการบันทึ..
อบต.รอบเวียง รับเกียรติบัตรการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมสาร..

ทั้งหมด 594 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 25 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 25 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th