ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคี..
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกน..
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100% ประจำปี 2561  ใ..
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง ประจำป..
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง  ในวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยศู..
โครงการนาฏล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ...
โครงการนาฏล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวันที่ 19 กันย..
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้อง..
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..
โครงการออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..
โครงการออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วันที่ 5 ตุลาคม 2..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ปี พ.ศ.2560  วันที่ 23 สิ..
กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป..
กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล  วันที่ 23 ส..
โครงการตายก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ ..
โครงการตายก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วันที่ 20 กันา..
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกอ..
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวี..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 256..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ..
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้น..
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง จัดกิจกรรมร่ว..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทก..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติเหตุทางน้ำ ประจ..
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ทำกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูง..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติแล..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม  ประจำป..
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบั..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติซ้ำ  ประจำปี 2560 เป็นก..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบั..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่  ประจำปี 2560 เป็น..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 27..
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการที่..
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย  ป..
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป..
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2560 องค์ก..
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว ..
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว  ประจำปี 2560 จัดอบรมให้ค..

ทั้งหมด 557 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 24 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 24 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th