ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561..
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ..
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล..
กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ายางมน..
กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ายางมน ณ โรงเรียนบ้านป่ายางมน ในวันที่ 2..
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน..
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปีใหม่ 2562 ระ..
พลังงานจังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วม..
พลังงานจังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับ อบต.รอบเวียง ทำโครงการเพิ่..
โครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องก..
โครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านป..
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับป..
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2562 ..
ประชุมคณะกรรมการหาดเชียงราย เพื่อปร..
ประชุมคณะกรรมการหาดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในวันที่ 21..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยน้ำ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 14 ธั..
อพม. เข้าพบ เพื่อชี้แจงการเข้าร่วมโ..
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (..
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแ..
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี ประจำปี 2561 ในวั..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธั..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ในวันที่ 3 ธันวาคม ..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำป..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 23 พฤศ..
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประม..
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หาดเชียงราย โด..
ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวห..
ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤศจิกา..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. เพื่อคัดเลือ..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 1..
ประชุมอนุกรรมการ กสรว. พิจารณาโครงก..
ประชุมอนุกรรมการ กสรว. พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในว..
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวั..
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ในวันที่ 9 พฤ..
โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทาง..
โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ปีงบ2562 ..
ออกตรวจสถานประกอบการกิจการอันตรายแล..
งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด อบต.รอบเวียง ออกประเมินสถานประกอบการ เพ..
อบต.รอบเวียง เข้ารับเกียรติบัตรการป..
อบต.รอบเวียง เข้ารับเกียรติบัตร อปท. ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเ..
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบ..
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม..
ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร..
26 ตุลาคม2561 เวลา13.30น. ศูนย์ดำรงธรรม อบต.รอบเวียง 26 ตุลาคม256..
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา..
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่..

ทั้งหมด 705 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 30 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 30 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com