ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2561..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ ..
โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจ..
โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัยอุทกภ..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัยอุทกภัยและลดอุบัติเหตุทางน้ำ ประจำป..
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการป..
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ต..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ ..
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง ประจำป..
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 256..
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโ..
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานคหกรรม(การจัดช่อดอกไม้สด)..
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้..
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี 2561 ในวันที่..
การอบรมการช่วยฝืนคืนชีพเบื้องต้น (C..
การอบรมการช่วยฝืนคืนชีพเบื้องต้น (CPR) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบั..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 9..
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปี ..
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ได้รั..
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี..
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศั..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ..
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันแม่แห่..
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 6 ..
กิจกรรมมอบเบี้ยวันผู้สูงอายุ ประจำเ..
กิจกรรมมอบเบี้ยวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยมีการคัดแ..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาค..
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561..
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดป่ายางมน และวัดหนองด่าน ในวันที่..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561..
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบ..
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ครั้งที่ 3 ปี 2561 เพื่อ..
สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ร่วมลงนามถวา..
สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกีย..
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บางปลา จ.สมุ..
อบต.รอบเวียง ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ ในวันที่..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็..

ทั้งหมด 660 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 28 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 28 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com