ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ..
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้น..
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง จัดกิจกรรมร่ว..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทก..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติเหตุทางน้ำ ประจ..
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ทำกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูง..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติแล..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม  ประจำป..
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบั..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติซ้ำ  ประจำปี 2560 เป็นก..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบั..
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่  ประจำปี 2560 เป็น..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 27..
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการที่..
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย  ป..
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป..
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2560 องค์ก..
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว ..
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว  ประจำปี 2560 จัดอบรมให้ค..
เวทีสร้างความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค..
เครือข่ายสภาองค์กรจังหวัดเชียงราย  ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจ..
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลา..
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2560 นำพนัก..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ ..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้..
โครงการจิตอาษาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการจิตอาษาประดิษฐ์ดอกไ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ในวั..
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมโครงการองค์กรปกครองส่วนท้..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงต้อนรั..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานส่งเสริม..
ต้อนรับคณะตรวจประเมินกองทุนหลักประก..
ต้อนรับคณะตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง  ในว..
งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง..
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ฝ่าย..
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้..
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย  ประจำปีงบประมาณ ..
รับการตรวจประเมินส้วมจากสาธารณสุขอำ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ต้อนรับคณะการตรวจประเมินส้วมจ..

ทั้งหมด 594 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 25 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 25 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th