ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรั..
 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการป้องกันและระง..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประ..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง &nbs..
ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส...
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดทำโครงการ 5 ส.  เพื่อ..
รับการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อม..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  รับการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแว..
โครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒ..
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านป่ายางมน  จัดโครงการอบ..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้..
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ประชุมสมัยสามัญ  ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอา..
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุค..
องค์การบริหารส่วนตำบลรออบเวียง  จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม..
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถ..
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2560-2562  ..
โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน..
โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพ..
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี..
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ..
รับใบประกาศศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมช..
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรอบเวียง  รับใบประกาศศูนย์พัฒนา..
พิธีมอบวุฒิบัตร "สานสัมพันธ์บัณฑิตน..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  จัดพิธีมอบวุฒิบัตร "สาน..
ร่วมเวทีสานพลังเสริมความรู้สู่การพั..
ร่วมเวทีสานพลังเสริมความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมเชิงปฎิ..
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกราน..
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 มี..
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามการด..
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานของเครือข่าย ครั้งที่ ..
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก..
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปี 2560 ในวันที..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สานสัมพั..
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบ..
โครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานต..
โครงการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง..
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ป..
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้  ประจำปี 2560 เพื่อให้ความร..
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปี 256..
โครงการต้นข้าวมาจากไหน  ประจำปี 2560  เด็กศูนย์พัฒนาเด็..
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2560..
โครงการเยาวชนจิตอาสา  ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เย..
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี..
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ..
ออกกำลังกายสนองนโยบายของรัฐบาล..
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกับ แหล่งเรียนรู้ก..

ทั้งหมด 557 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 24 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 24 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th