ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
รับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมื่อ : 12/07/2562 10:09:32 เข้าชม : 18

อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยว จากสถานบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นำต้อนรับโดยนายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายก อบต.รอบเวียง นายสมชัย สมณะ กำนันตำบลรอบเวียง นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์ ปลัด อบต.รอบเวียง หัวหน้าส่วนทุกส่วน และคณะทำงานการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมให้การต้อนรับและตรวจรับการประเมินและได้รับคำแนะเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงรายจากคณะผู้ทวนสอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด 3 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง และหาดเชียงราย

 
 
โดย : เมื่อ : 12/07/2562 10:09:32
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : รับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com