ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ : 27/01/2564 11:24:16 เข้าชม : 24

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (เรียนรู้การประดิษฐ์ตุงใยแมงมุม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เปิดโครงการ โดยการนำของวิทยากรพ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์ ให้ความรู้การประดิษฐ์ตุงใยแมงมุมให้แก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2,3,5 จำนวน 30 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา ส่งเสริมการรวมกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นพื้นฐานของการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยผู้สูองายุที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ เป็นภูมิปัญญาของสังคม เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้จักเวลาว่างให้ก่อเกิดประโยชน์อย่างมีค่าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพวงแสด 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

 
 
โดย : เมื่อ : 27/01/2564 11:24:16
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com