ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
 Slide Banner

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง


องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2538

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีจำนวน 5หมู่บ้าน  รวมพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น 2 ส่วนดังนี้
1.พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ่านคือ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน,หมู่ 3 บ้านป่าบง และหมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ- ติดต่อกับ- เขตตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้-ติดต่อกับ-เขตตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชีย
ทิศตะวันออก-ติดต่อกับ-เขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชีย
ทิศตะวันตก-ติดต่อกับ-เขตเทศบาลนครเชียงราย
2.พื้นที่ด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้านคือ หมูที่ 1 บ้านหนองด่าน,หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว มีพื้นที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้ที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ-ติดต่อกับ-เขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้-ติดต่อกับ-เขตตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก-ติดต่อกับ-เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก-ติดต่อกับ-เขตตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมีพื้นที่ 2 ส่วนคือ พื้นที่ฝั่งทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่พื้นราบ  มีแม่น้ำกกผ่านทางทิศเหนือ 3 หมู่บ้าน  และยังมีแม่น้ำแม่กรณ์ไหลผ่านหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่  และแม่น้ำลาวไหลผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าบง                                                                                                       ส่วนพื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ดอนลาดเชิงเขาบ้านหนองด่านหมู่ที่ 1 และมีแม่น้ำกกไหลผ่านพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4

ลักษณะภูมิอากาศ                                                                                                                                                                                                   -ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส                     -ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 161 มม. ตกมากที่สุดเดือนสิงหาคม483มม.  -ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส


ประชากร
จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ณ เดือนกุมภาพันธ์  2559 รวม 5 หมู่บ้านจำนวน 1,620 ครัวเรือนจำนวนประชากร 3,257 คนคิดเป็นชาย 1,533 คนหญิง 1,724 คน                                                                                                                                                                                        

หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน  จำนวน 551   ครัวเรือน           ชายจำนวน  560  คน    หญิงจำนวน 588   คน          รวมจำนวน  1,148  คน                                            

หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน  จำนวน 350   ครัวเรือน        ชายจำนวน  377   คน        หญิงจำนวน434    คน        รวมจำนวน 811  คน                                                

 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง  จำนวน 341  ครัวเรือน           ชายจำนวน 275  คน       หญิงจำนวน 327      คน         รวมจำนวน  602  คน                                                  

หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว  จำนวน 125  ครัวเรือน            ชายจำนวน 60 คน            หญิงจำนวน  65     คน       รวมจำนวน 125  คน                                                    

หมู่ที่ 5  บ้านป่ายางมนใหม่  จำนวน  253  ครัวเรือน          ชายจำนวน 261 คน       หญิงจำนวน 310  คน      รวมจำนวน 571  คน

การคมนาคม/ขนส่ง                                                                                                                                                                                                  การคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองเชียงราย ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ใช้เส้นทางการคมนาคมทางบกโดยมีเส้นทางสายหลักดังนี้                                         -ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1232 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน  และหมู่ที่ 3 บ้านป่าบง  และตรงไปอำเภอเวียงชัย  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  -ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  จากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  ใช้ถนนธนาลัยเข้าถนนราชโยธาถึงสี่แยกเด่นห้า  และจากบริเวณสี่แยกเด่นห้าใช้เส้นทางถนนหน้าค่ายแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณบ้านฮ่องลี่ เข้าถนน รพช.สาย ชร 11010 ผ่าน หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว  และหมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน และตรงไปตำบลดอยฮาง สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ระยะทางจากสี่แยกเด่นห้าถึงบ้านป่างิ้วประมาณ 2 กิโลเมตร                                                    

การสื่อสารและการโทรคมนาคม                                                                                                                                                                               ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีการติดต่อสือสารโดย
 1.หมายเลขโทรศัพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 053-742687 โทรสารต่อ 15
 2.facebook อบต.รอบเวียง                                                                                                                                                                                    3.E-mail.robwieng@hotmail.com , robwieng@gmail.com                                                                                                                                           4. วิทยุสื่อสารขององค์กรปกครองอำเภอเมืองเชียงราย                                                                                                                                                     5. วิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง           

การใช้ประโยชน์ที่ดิน                                                                                                                                                                                               

1.ที่อยู่อาศัย                                จำนวน 1,411 ไร่   ร้อยละ 10.75                                                                                                                                

2.พาณิชยกรรม                            จำนวน 24 ไร่       ร้อยละ 0.18                                                                                                                                  

3.อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ                 จำนวน 23 ไร่       ร้อยละ 0.17                                                                                                                                

 4.ชนบทและเกษตรกรรม                จำนวน 8,128 ไร่  ร้อยละ 61.93                                                                                                                                 

5.ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม              จำนวน 1,764 ไร่  ร้อยละ 13.44                                                                                          

6.สถาบันการศึกษา                        จำนวน 35 ไร่  ร้อยละ 0.27                                                                                                                                      

7.สถาบันศาสนา                            จำนวน 35 ไร่  ร้อยละ 0.27                                                                                                                                      

8.สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสารณูปการ                    จำนวน 705 ไร่  ร้อยละ 5.37                                                                                            

9.ถนน  ซอย                                จำนวน 588 ไร่  ร้อยละ 4.48                                                                                                                                

10.ห้วย  หนอง  บึง                        จำนวน 412 ไร่  ร้อยละ 3.14

พาณิชยกรรม                                                                                                                                                                                                      

1.ร้านค้าของชำต่างๆ                        จำนวน  16 ร้าน                                                                                                                                                    

2.ร้านอาหารเครื่องดื่ม                      จำนวน  40 ร้าน                                                                                                                                                  

3.ร้านบริการเสริมสวย                      จำนวน  4 ร้าน                                                                                                                                                  

4.บ้านพักอาศัยให้เช่า                      จำนวน  29 แห่ง                                                                                                                                                  

5.ตลาดสด                                    จำนวน  2 แห่ง  (เอกชน)                                                                                                                                     

6.สถานบริการน้ำมัน                        จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                      

7.ร้านเขียนป้าย                              จำนวน  1 ร้าน                                                                                                                                                    

8.ร้านซ่อมรถยนต์                           จำนวน  1 ร้าน                                                                                                                                                  

9.ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                จำนวน  1 ร้าน                                                                                                                                                      

10.ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง                     จำนวน  1 ร้าน                                                                                                                                                      

11.ร้านค้าขายเฟอร์นิเจอร์                 จำนวน  2 ร้าน                                                                                                                                                      

12.อื่นๆ (คาร์แคร์,ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, รับซื้อของเก่า ฯลฯ )        จำนวน  17 ร้าน   

อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                          

1.โรงสีข้าว                                    จำนวน  3 แห่ง                                                                                                                                                      

2.โรงงานผลิตน้ำดื่ม                        จำนวน  4 แห่ง                                                                                                                                                    

3.โรงงานน้ำปลา                             จำนวน  1 แห่ง                                                                                                                                                      

4.โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์                 จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                  

5.โรงงานทำขนมจีน                         จำนวน  5 แห่ง                                                                                                                                                   

6.โรงผลิตแหนม,แคบหมู                  จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                    

7.ท่าทราย                                     จำนวน  1 แห่ง                                                                                                                                                    

8.ร้านรับทำอลูมิเนียม                       จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                   

9.ร้านอ๊อก-เชื่อมเหล็ก                      จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                    

10.อื่นๆ (โรงเก็บธูป,โรงพักสุกร ฯลฯ)   จำนวน  2 แห่ง        

อาชีพ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 61.93 ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว-ข้าวโพดหวาน  ข้าวโพดสัตว์ฯลฯ  การเลี่้ยงสัตว์จำพวกโค สุกรและไก่  ฯลฯ อีกคิดเป็นร้อยละ 38.07 เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ


ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย  ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม  ปัจจุบันมีศาสนสถาน  จำนวน 2 แห่งคือ วัดหนองป่าอั้น หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่านและวัดป่ายางมน หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ประเพณี                                                                                                                                                                                                     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม  ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน  ประเพณีการบวช  ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ  ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ)  ประเพณีส่งเคราะห์  ประเพณีสืบชะตา  ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา  เช่น  ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด  ประเพณีตานก๋วยสลาก  แห่เทียนพรรษา  ประเพณีตามขันข้าว  (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย)  และประเพณีสำคัญอื่นๆ ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล  เช่น เทศกาลสงกรานต์  เทศกาลลอยกระทง ฯลฯ

ศิลปะ                                                                                                                                                                                                                     จะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยทั่วไป  เช่น ด้านดนตรี  ดนตรีพื้นบ้าน  จะประกอบด้วย  สะล้อ  ซอ ซึง  ปี่ ก้อย  แน  ส่วนศิลปะการฟ้อนรำ  มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน  ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศิลปหัตถกรรม  เช่น การแกะสลักไม้  อาทิ บานประตูโบสถ์  เครื่องเขียน  ชุดรับแขก  เครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน

วัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                               ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่  ประชาชนส่วนใหญ่  จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก  รับประทานอาหารพื้นเมือง  วัฒนธรรมการแต่งกาย  ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อของชาวเชียงราย  คือ ผ้าฝ้ายทอมือและวัฒนธรรม การซอ  การจ๊อย  การเล่าค่าว

ด้านการศึกษา

1.โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ                                 จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                

2.โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ                                  จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                             จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                

4.โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน                           จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                

5.ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน             จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                 

การสาธารณสุข

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง  จำนวน 1 แห่ง

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน   จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                              

3.สถานพยาบาลเอกชน                             จำนวน 2 แห่ง                      

แหล่งน้ำ                                                                                                                                                                                                              

1.แม่น้ำแม่กรณ์                                                                                                                                                                                                      

2.แม่น้ำกก                                                                                                                                                                                                            

3.แม่น้ำลาว                                                                                                                                                                                                          

4.หนองน้ำต่างๆ

การเมือง                                                                                                                                                                                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีการจัดองค์กรออกเป็น 2 ส่วน  คือ                                                                                                                             1.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จำนวน 5 หมู่บ้าน  (หมู่บ้านละ 2 คน  รวม 10 คน )  อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี                                                              

2.คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 1 คน                                                                                                                                                                                           

3.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จำนวน 22 คน  แยกเป็น                                                                                                        

สำนักงานปลัด    พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 คน  พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 4 คน                                                                                                              

กองคลัง            พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 5 คน  พนักงานจ้างภารกิจ  จำนวน 2 คน                                                                                                        

กองช่าง            พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 คน  พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 คน                                                                                                            

ส่วนการศึกษา    พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                                                                

รวม พนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 คน  พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 8 คน  พนักงานทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                                 

 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th