ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
 Slide Banner

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง


องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2538

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  พิกัดที่ N 19.914555 E.099.877339  มีจำนวนหมู่บ้านรวม 5 หมู่บ้าน  รวมพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1  พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออก  ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน,หมู่ 3 บ้านป่าบง และหมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ- ติดต่อกับ- เขตตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้-ติดต่อกับ-เขตตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชีย
ทิศตะวันออก-ติดต่อกับ-เขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชีย
ทิศตะวันตก-ติดต่อกับ-เขตเทศบาลนครเชียงราย
ส่วนที่ 2  พื้นที่ด้านทิศตะวันตก  ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน,หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว มีพื้นที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้ที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ-ติดต่อกับ-เขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้-ติดต่อกับ-เขตตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก-ติดต่อกับ-เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก-ติดต่อกับ-เขตตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมีพื้นที่ 2 ส่วนคือ พื้นที่ฝั่งทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่พื้นราบ  มีแม่น้ำกกผ่านทางทิศเหนือ 3 หมู่บ้าน  และยังมีแม่น้ำแม่กรณ์ไหลผ่านหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่  และแม่น้ำลาวไหลผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าบง                                                                                                       ส่วนพื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ดอนลาดเชิงเขาบ้านหนองด่านหมู่ที่ 1 และมีแม่น้ำกกไหลผ่านพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 และมีคลองผันน้ำกรณ์สู่น้ำกกไหลผ่าน  บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 1

ลักษณะภูมิอากาศ                                                                                                                                                                                                มี 3 ฤดู  ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว

ลักษณะของดิน                                                                                                                                                                                                  -เป็นดินร่วนปนทรายในเขตพื้นที่บ้านป่ายางมน  หมู่ที่ 2  ,บ้านป่าบง  หมู่ที่ 3 และบ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย          -เป็นดินดำร่วนซุย  ในพื้นที่บ้านหนงอด่าน  หมู่ที่ 1 และบ้านป่างิ้ว  หมู่ที่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลักษณะของแหล่งน้ำ                                                                                                                                                                                           มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่  แม่น้ำกรณ์  แม่น้ำกก  และแม่น้ำลาว

ลักษณะของไม้และป่าไม้                                                                                                                                                                                       ไม่มีป่าไม้  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง


ประชากร
จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง รวม 5 หมู่บ้านจำนวน 1,790 ครัวเรือน  จำนวนประชากร 4,256 คน  คิดเป็นชาย 1,986 คน  หญิง 2,270 คน                          หมู่ที่ 0                            จำนวน  3 ครัวเรือน              ชายจำนวน  328  คน                  หญิงจำนวน 371  คน                     รวมจำนวน 699  คน                     หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน         จำนวน 627   ครัวเรือน         ชายจำนวน  607  คน                  หญิงจำนวน 682   คน                    รวมจำนวน  1,289 คน                   หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน          จำนวน 369   ครัวเรือน         ชายจำนวน  389   คน                 หญิงจำนวน 450    คน                   รวมจำนวน 839  คน                    หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง                จำนวน 360  ครัวเรือน         ชายจำนวน 291  คน                    หญิงจำนวน 329    คน                  รวมจำนวน  620  คน                  หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว                จำนวน 126  ครัวเรือน          ชายจำนวน 57 คน                      หญิงจำนวน  68    คน                   รวมจำนวน 125  คน                    หมู่ที่ 5  บ้านป่ายางมนใหม่    จำนวน  305  ครัวเรือน         ชายจำนวน 314 คน                    หญิงจำนวน 370  คน                     รวมจำนวน 684  คน

การศึกษา                                                                                                                                                                                                          1.โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  จำนวน 1 แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่ายางมน        2.โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ  จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย                                                                                                  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน 1 แห่ง         ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน      4.โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน  จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่ โรงเรียนวิศานุสรณ์         5.ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน   จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                 

สาธารณสุข                                                                                             1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง  จำนวน 1 แห่ง                                  2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน   จำนวน 1 แห่ง                                   3.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                    จำนวน 5 แห่ง  

การเกษตร                                                                                                                                                                                                           บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จะเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท  ประชาชนประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ปลูกข้าว  ปลูกข้าวโพดหวาน  ปลูกข้าวโพดสัตว์ ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  รับจ้าง  และอาชีพอื่นๆ

การปศุสัตว์                                                                                                                                                                                                                      ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค  การเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงไก่  การเลี้ยงปลา ฯลฯ ในทุกหมู่บ้านของพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

การสื่อสารและการโทรคมนาคม                                                                                                                                                                               ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีการติดต่อสือสารโดย
 1.หมายเลขโทรศัพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 053-742687 โทรสารต่อ 15
 2.facebook อบต.รอบเวียง                                                                                                                                                                                    3.E-mail.robwieng@hotmail.com , robwieng@gmail.com                                                                                                                                         4. วิทยุสื่อสารขององค์กรปกครองอำเภอเมืองเชียงราย                                                                                                                                                           5. วิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง           

การบริการ                                                                                                                                                                                                               1.ร้านค้าของชำต่างๆ                        จำนวน  22 ร้าน                                                                                                                                                 2.ร้านอาหารตามสั่ง                          จำนวน  41 ร้าน                                                                                                                                                  3.เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์                 จำนวน  6 เสา                                                                                                                                                   4.บ้านพักอาศัยให้เช่า                       จำนวน  31 แห่ง                                                                                                                                                5.ตลาดสด                                    จำนวน  3 แห่ง                                                                                                                                                 6.สถานบริการน้ำมัน                        จำนวน  3 แห่ง                                                                                                                                                    7.ร้านเขียนป้าย                              จำนวน  1 ร้าน                                                                                                                                                    8.ร้านซ่อมรถยนต์                           จำนวน  2 ร้าน                                                                                                                                                  9.ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                จำนวน  4 ร้าน                                                                                                                                                    10.ร้านขายเฟอร์นิเจอร์                     จำนวน  2 ร้าน                                                                                                                                                    11.ร้านคาร์แคร์                              จำนวน  3 ร้าน                                                                                                                                                    12.ร้านบริการเสริมสวย-ตัดผม          จำนวน  7 ร้าน                                                                                                                                                     13.ร้านขายยางรถยนต์                    จำนวน 2 ร้าน                                                                                                                                                       14.ร้านซ่อมไดนาโม                      จำนวน 1 ร้าน                                                                                                                                                       15.ร้านขายปุ๋ย-อุปกรณ์การเกษตร     จำนวน 1 ร้าน                                                                                                                                                       16.ร้านรับทำ พรบ.ต่างๆ                  จำนวน 1 ร้าน                                                                                                                                                     17.ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง              จำนวน 1 ร้าน

การท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                         องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีแหล่งท่องเที่ยว  คือ แหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                      1.โรงเลี้ยงหมู                               จำนวน  3 แห่ง                                                                                                                                                  2.โรงงานผลิตน้ำดื่ม                       จำนวน  4 แห่ง                                                                                                                                                    3.โรงอลูมิเนียม                             จำนวน  3 แห่ง                                                                                                                                                 4.ผลิตไอศครีม                              จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                        5.โรงผลิตแหนม,แคบหมู                 จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                  6.โรงสีข้าว                                   จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                   7.โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์                จำนวน  5 แห่ง                                                                                                                                                   8.โรงเชือดไก่                               จำนวน  1 แห่ง                                                                                                                                                  9.โรงขนมจีน                                จำนวน  4 แห่ง                                                                                                                                                   10.ร้านอ๊อก-เชื่อมเหล็ก                   จำนวน  1 แห่ง                                                                                                                                                    11.โรงเพาะพันธุ์สัตว์                       จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                                    12.โรงน้ำปลา                               จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                                    14.ท่าทราย                                  จำนวน 1 แห่ง     


ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย  ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม  ปัจจุบันมีศาสนสถาน  จำนวน 2 แห่งคือ วัดหนองป่าอั้น หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่านและวัดป่ายางมน หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ประเพณี                                                                                                                                                                                                     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม  ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน  ประเพณีการบวช  ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ  ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ)  ประเพณีส่งเคราะห์  ประเพณีสืบชะตา  ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา  เช่น  ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด  ประเพณีตานก๋วยสลาก  แห่เทียนพรรษา  ประเพณีเป็งปุ๊ด  ประเพณีตามขันข้าว  (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย)  และประเพณีสำคัญอื่นๆ ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล  เช่น เทศกาลสงกรานต์  ประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) ฯลฯ

การเมือง                                                                                                                                                                                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีการจัดองค์กรออกเป็น 2 ส่วน  คือ                    1.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จำนวน 5 หมู่บ้าน  (หมู่บ้านละ 2 คน  รวม 10 คน )  อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี                                                                                                  2.คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 1 คน         3.พนักงานราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จำนวน 27 คน  แยกเป็น        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จำนวน 1 คน                                            หน่วยตรวจสอบภายใน                       จำนวน 1 คน                                  สำนักงานปลัด    พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 คน       พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 4 คน      คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                          กองคลัง           พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 5 คน         พนักงานจ้างภารกิจ  จำนวน 1 คน   คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                           กองช่าง            พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน         พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 คน    คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                              ส่วนการศึกษา    พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน     พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน     คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                          รวม พนักงานราชการ จำนวน 15 คน  พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 7 คน  พนักงานทั่วไป จำนวน 1 คน   คนงานทั่วไป จำนวน 4 คน                   

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

สำนักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษา และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริม  ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ  ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ

ภายใน  อบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน  ยอดเงิน  การทำสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้  และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                                                           

 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com