ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
ประกาศใช้แผนสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2561
สรุปการเบิกจ่ายประจำปี 2560
รายงานการรับ - จ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560
รายงานการรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560
ประกาศใช้แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ประจำปี 2560
ประกาศใช้แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ประจำปี 2559
รายรับ-รายจ่าย ประจำไตยมาสที่ 3 ปี 2560
รายรับ-รายจ่าย ประจำไตยมาสที่ 2 ปี 2560
รายรับ-รายจ่าย ประจำไตยมาสที่ 1 ปี 2560
รายรับ-รายจ่าย ประจำไตยมาสที่ 4 ปี 2559
รายรับ-รายจ่าย ประจำไตยมาสที่ 3 ปี 2559
รายรับ-รายจ่าย ประจำไตยมาสที่ 2 ปี 2559
รายรับ-รายจ่าย ประจำไตยมาสที่ 1 ปี 2559
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th