ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
งานทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรครู
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) ปรับปรุง ครั้งที่ 4
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 61-63 ปรับปรุง ฉบับที่ 3
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็ดบำนาญ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเสียอันตราย
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่2
สมรรถนะ ตำแหน่งปลัด อบต.
สมรรถะนะ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
คู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือพิธีกรรมการกินอ้อผญ๋า
คะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี2560
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
คู่มือและแนวทางปฏิบัติจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
พจนานุกรมหรือความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แนบท้าย นส.ที่ มท 0809.5/ว 58 ลว.11 ธค.58แนบท้าย 99 สายงานบัญชีกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ที่ มท 0809.5/ว 58 ลว.11 ธค.58 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัุดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการฯ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง
สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
สมรรถนะ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
สมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างโยธา
สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
สมรรถนะ ตำแหน่งนิติกร
สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สมรรถนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
สมรรถนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
สมรรถนะตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สมรรถนะ ตำแหน่งผู้อำนวยกาารศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ. 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1 พ.ศ. 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ. 2559
ข้อมูลทะเบียนประวัติ พนักงาน พนักงานจ้าง
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ระบบแท่ง)
คู่มือการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รบบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558
•ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
•ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
•ระเบียบ มท.ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2541
•ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององ
•ลักษณะงานด้านกฎหมายของนิติกรท้องถิ่น
•หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ นิติกร
•หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญามาเทียบเป็นประสบการณ์บริหารเพื่อลดระยะเวลาในตำแหน่งบริหาร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.25248
•ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2554
•หน้าที่สอบตรวจสอบภายใน
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com