ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
แผนการจัดการความรู้ (KM)
คู่มืองานตรวจสอบภายใน
คู่มือการจัดการสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร
แผนการจัดการความรู้ (KM)
คู่มือการยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย สำหรับใช้งานออนไลน์ของหน่วยงาน
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสำนักงานปลัด
คู่มือการคำนวณจำนวนอัตรากำลังที่ต้องการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ระบบแท่ง)
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
คู่มือการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (วิธีสอบราคา ) ปี 59
คู่มือการจัดทำฎีกา กรณีมีข้อผูกพัน (กรณีจัดทำขอซื้อ ขอจ้าง/สัญญา) ปี 59
คู่มือการลงบัญชีรับ-จ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 59
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ปี 59
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 59
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ระบบแท่ง)
คู่มือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ฉบับแรก) ระบบ E-Laas
คู่มือทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อ่าน-ระบายสี 1-10 ปี 59
คู่มือการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ปี 59
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th