ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลียนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 1 ต.ค.62-31 มี.ค 63
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี62
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกาศแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่2
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
ประกาศแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 1
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนพัฒนา 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2559
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2558-2560
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (2557)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2557-2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 255ุ6
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 255ุ5
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com