ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
งานการเงินและบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.รอบเวียง
งบการเงินเดือน มราคม 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563
งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงินไตรมาส3
งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
งบการเงินไตยมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานงบการเงินไตรมาส 4 ประจำปี 2562
งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562
งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายรับ-รายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงาน รับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 2562
รายงานรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2562
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2561
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานการเงินและบัญชี รอบ 6 เดือน
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2561
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน 61
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 61
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2561
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 61
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 61
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานการตรวจคลังและบัญชี ประจำปี 2560
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน เมษายน 2561
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงาน รับจ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2561
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2560
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด เดือน กรกฎาคม 2560
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด เดือน มิถุนายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 60
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 60
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 60
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 60
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 59
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 59
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 59
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 59 และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน 59
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 59
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com