ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด เดือน กรกฎาคม 2560
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด เดือน มิถุนายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 60
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 60
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 60
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 60
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 59
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 59
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 59
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 59 และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน 59
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 59
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 59
งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 59
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 59
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน เมษายน 59
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 59
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 59
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 59
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 59
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 58
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 58
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 58
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2558
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน 58
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 58
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 58
งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 58
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 58
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน เมษายน 58
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 58
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 58
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 58
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 57
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 57
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 57
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำ พฤศจิกายน 57
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 57
รายงาาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 57
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255ุ6
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th