ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ กำหนดอัตราราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) พ.ศ.2562
ประกาศการกำหนดราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร
แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
ราคาปานกลางภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนพาณิชย์
ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้ค้างชำระภาษี
ข้อแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com