ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
คำขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2543 หน้า4 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2543 หน้า3 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2543 หน้า2 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2543 หน้า1 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2535
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตการขุดดิน พ.ศ.2543 หน้า4 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตการขุดดิน พ.ศ.2543 หน้า3 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตการขุดดิน พ.ศ.2543 หน้า2 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตการขุดดิน พ.ศ.2543 หน้า1 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดิน (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเขตตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า6 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า5 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า4 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า3 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า2 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า1 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า6
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า5
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า4
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า3
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า2
แบบฟอร์มใบแจ้งประกอบกิจการ หน้า1
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้าง หน้า2 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้าง หน้า1 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้าง หน้า2
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้าง หน้า1
แบบฟอร์มการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หน้า2 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หน้า1 (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หน้า2
แบบฟอร์มการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หน้า1
แบบฟอร์มการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มการเสียภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มการเสียภาษีป้าย (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มการเสียภาษีป้าย
แบบฟอร์มขอรับข้อมูล/ข่าวสาร อบต. (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มขอรับข้อมูล/ข่าวสาร อบต.
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th