ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
การประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 (15 ก.พ. 62)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 (11 ก.พ. 62)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (27 ธ.ค. 61)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 (27 ก.ย. 61)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 (18 ก.ย. 61)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (23 ก.ค.61)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (25 พ.ค. 61)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (15 พ.ค.2561)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 (2 เม.ย 61)
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (5 มี.ค 61)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (5 ก.พ.61)
ประชุมสภา สมับที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 (26ธ.ค.2560)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560(27ต.ค.60)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2/2560(29ก.ย.60)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560(26ก.ย.60)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 (18ส.ค.60)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2560 (27ก.ค.60)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 (21ก.ค.60)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (25 เม.ย. 60)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (9 ก.พ.60)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 (29 ธ.ค.59)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (28 พ.ย.59)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 (30 ก.ย.59)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (28 ก.ย.59)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (23 ก.ย.59)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ( 30 ก.ย. 59)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (28 ก.ย. 59 )
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (23 ก.ย. 59)
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22 ส.ค. 59 )
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (15 ส.ค. 59 )
สมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้ง 1 (27 มิ.ย 59)
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 27 พ.ค. 59
สมัยสามัญ สมับแรก ประจำปี 2559 (17 ก.พ. 59 )
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (๔ ม.ค. ๕๙)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (๑๘ ธ.ค. ๕๘)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (๒๙ ก.ย. ๕๘)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (๑๑ ก.ย. ๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๑๙ ส.ค. ๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑๔ ส.ค. ๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (๑๙ มิ.ย. ๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๙ มิ.ย. ๕๘)
สมัยวิสามัญ สมมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๗ เม.ย.๕๘)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (๑๒ มี.ค. ๕๘)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (๒ มี.ค. ๕๘)
ประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๘ (๑๐ ก.พ. ๕๘)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (๑๙ ธ.ค. ๕๗)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (๒๙ ก.ย. ๕๗)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (๒๓ ก.ย. ๕๗)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (๒๒ ก.ย. ๕๗)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๑๙ ส.ค. ๕๗)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑๕ ส.ค. ๕๗)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๑๗ มิ.ย. ๕๗)
ประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๘ ก.พ. ๕๗)
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (๑๖ ธ.ค. ๕๖)
สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๓ (๒๗ ก.ย.๕๖)
สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๒ (๑๐ ก.ย.๕๖)
สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ (๖ ก.ย.๕๖)
สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (๑๖ ธ.ค.๕๖)
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๑๙ ส.ค.๕๖)
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑๔ ส.ค.๕๖)
สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๕ มิ.ย.๕๖)
ประชุมสถาครั้งแรก ประจำปี๒๕๕๖ (๑๕ ก.พ.๕๖)
สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๒๔ ส.ค.๕๕)
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๒๑ ส.ค.๕๕)
สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๑๔ มิ.ย.๕๕)
ประชุมสถาครั้งแรก ประจำปี๒๕๕๕ (๑๑ ม.ค. ๕๕)
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๒๕ ส.ค.๕๔)
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑๕ มิ.ย.๕๔)
สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (๑๕ มิ.ย.๕๔)
ประชุมสถาครั้งแรก ประจำปี๒๕๕๔ (๒๖ ธ.ค. ๕๔)
สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (24 ธ.ค. 53)
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (18 ส.ค. 53)
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (11 ส.ค. 53)
สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (18 มิ.ย. 53)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (7 ม.ค. 53)
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (30 ธ.ค. 52)
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (14 ธ.ค. 52)
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (20 ส.ค. 52)
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (14 ส.ค. 52)
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (10 มิ.ย. 52)
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (16 ก.พ. 52)
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th