ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
 Slide Banner
 
นายศุภชัย อุปนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
การศึกษา : ปริญญาตรี(บริหารการจัดการงานก่อสร้าง)
โทรศัพท์ : 083-4768275
 
ว่าที่ร้อยโทปิยะพงษ์ วงศ์ใหญ่
วิศวกรโยธา
การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์ : 086-9223976
 
นายณัฐชนน ใจเย็น
นายช่างโยธาอาวุฒิโส
การศึกษา : ปวส.ช่างอุตสาหกรรม (ช่างก่อสร้าง)
โทรศัพท์ : 062-0299489
 
นายโพธิ์ทัย ราชสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 087-6573839
 
นายอนุชา ใจยะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ปวช. (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์)
โทรศัพท์ : 085-5281212
 
นายกรวิชญ์ แก้วดุลดุก
คนงานทั่วไป
การศึกษา : ปวส.
โทรศัพท์ : 091-1435965
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com