ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
 Slide Banner
 
นางสุภาพรรณ ชุ่มจิตต์
นักวิชาการศึกษารักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว)
โทรศัพท์ : 081-1698338
 
นางปฐมาภรณ์ โคตรฮุย
ครูผู้ดูแลเด็ก
การศึกษา : คุรุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย )
โทรศัพท์ : 085-7187428
 
นางสิริพร พยัคฆา
ผู้ดูแลเด็ก
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การตลาด)
โทรศัพท์ : 094-6438674
 
นางสาวฉัตรดาว เริญผล
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
การศึกษา : ปวส.(การตลาด)
โทรศัพท์ : 087-5664261
 
นายหิรัญกฤษฎิ์ อุปนันท์
คนงานทั่วไป
การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 082-3812353
 
นางชวนพิศ ใหม่ใจ
จ้างเหมาบริการ
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
โทรศัพท์ : 065-4793556
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com