ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
 Slide Banner
 
นางวันเพ็ญ ยะฝั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 086-9223239
 
นางจินตนา บุญลา
นักวิชาการคลัง
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
โทรศัพท์ : 083-5159388
 
นางสุนทรา บุญแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 086-1151252
 
นางสิดาพร ติ๊บโคตร
นักวิชาการพัสดุ
การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 085-0335881
 
นางดาวเรือง ตาคำนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
โทรศัพท์ : 081-5318124
 
นายนิราศ สมณะ
จ้างเหมาบริการ
การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 085-6170558
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th