ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เมื่อ : 17/02/2560 14:32:20 เข้าชม : 321

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เป็นภาษีที่จำกัดจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อาพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติให้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี                                

     1.  เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม –  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

     2.  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)          

     3.  ผู้รับแบบประเมินต้องชำระเงินภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราภาษี         

     ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี

อัตราโทษและค่าปรับ

     1.  ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200  บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน  10  ปี    

     2.  ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่สมบูรณ์ มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน หรือปรับไม่เกิน  500  บาท  

หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ ไม่เกิน  5  ปี 

     3.  ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้

          3.1  ไม่เกิน  1 เดือน  เสียเพิ่ม  2.5 %

          3.2  ไม่เกิน  1 เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน เสียเพิ่ม  5 %

          3.3  ไม่เกิน  2 เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน เสียเพิ่ม  7.5 %

          3.4    ไม่เกิน  3 เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน เสียเพิ่ม  10 %

          3.5  เกิน  4 เดือนขึ้นไป  ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 
 
โดย : เมื่อ : 17/02/2560 14:32:20
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th