ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่
เมื่อ : 17/02/2560 14:56:59 เข้าชม : 375

 

ภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดิน  หมายความว่า  พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

เจ้าของที่ดิน  หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

“ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น”

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน

     -  ให้เจ้าของที่ดิน มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

     -  ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน

หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน

     -  สำเนาโฉนดที่ดิน

     -  สำเนา น.ส. 3

     -  สำเนา ใบครอบครองที่ดิน

     -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่จะเสียภาษี

การชำระภาษีบำรุงท้องที่

     -  ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

     -  ให้นำเงินไปชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

     -  ในกรณีจำนวนเงินตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนผันชำระเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน ก็ได้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบก่อนการชำระภาษีงวดที่ 1

เงินเพิ่ม

     -  ในกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษี

     -  ในกรณียื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

     -  ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ทำให้จำนวนเงินลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

     -  ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เศษของ 1 เดือนให้นับเป็น 1 เดือน

* การประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ เจ้าพนักงานประเมินได้ทราบว่าเจ้าของที่ดินยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน *

การอุทธรณ์

     เจ้าของที่ดินผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมิน ภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

บทกำหนดโทษ

     -  ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     -  ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     -  ผู้ใดขัดขวาง หรือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 
 
โดย : เมื่อ : 17/02/2560 14:56:59
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th