ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย
เมื่อ : 17/02/2560 15:11:30 เข้าชม : 381

คำแนะนำการเสียภาษีป้าย

ป้าย   หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด  ๆ  ด้วยอักษรภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ยื่นภายในระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม

1. รับแบบพิมพ์ (ภ.ป.1)  แล้วกรอกแบบแสดงรายการภาษีป้าย

2. รอรับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี หรือทางไปรษณีย์ตามที่ระบุที่อยู่ในแบบพิมพ์

3. ให้นำเงินมาชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

การประเมินค่าภาษีป้าย

         การประเมินค่าภาษีป้าย เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การประเมินถือหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่  5    (พ.ศ. 2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ดังนี้  

    (1)   ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

    (2)  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปน     =  20  บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

    (3)  ภาพหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา                        =  20  บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร                          

    (4)  ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา                                    =  40  บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

           ก  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่

           ข  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

    (5)  ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การแจ้งประเมิน

        หลังจากประเมินค่าภาษีป้ายแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งประเมินให้เจ้าของป้ายทราบ เพื่อให้นำเงินมาชำระค่าภาษีตามเวลาที่กำหนด  คือภายใน  15  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

การผ่อนผันชำระมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.  งวดที่หนึ่งชำระภายใน  15  วัน  นับแต่วันรับแจ้งการประเมินค่าภาษี

2.  งวดที่สองชำระภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง

3.  งวดที่สามชำระภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง

 
 
โดย : เมื่อ : 17/02/2560 15:11:30
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com