ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
 Slide Banner
สำนักงานปลัด
 
น.ส.สายพิน คุณมาก
หัวหน้าสำนักปลัด
การศึกษา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 086-6585952
 
นางสุนันทา ศรีปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
การศึกษา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการสาธารณสุข)
โทรศัพท์ : 089-6261632
 
น.ส.สุภา จิตรเจนจริยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
การศึกษา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 091-0791469
 
นางจิตราพร นามรัตน์สี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
การศึกษา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 089-6337791
 
นางสาวชลิตา วงค์สกุล
นิติกร
การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์ : 086-3989570
 
นางนฤมล วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณิต (การพัฒนาชุมชน)
โทรศัพท์ : 086-6576500
 
น.ส.รัชฎาพร จิตร์ไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 084-8107982
 
นายพัฒนา บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
โทรศัพท์ : 082-1863667
 
นางณัฐณิชา ตาชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 099-2707956
 
นายวชิระ วรรณนิล
คนงานทั่วไป
การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 082-4974181
 
นายชูศักดิ์ จ่าอุ๊ด
จ้างเหมาบริการ
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
โทรศัพท์ : 085-6146719
 
นายศรีวรรณ ศรีไชยวงค์
จ้างเหมาบริการ
การศึกษา :
โทรศัพท์ : 082-6798781
 
นางสาวดวงธิดา ทาหน่อทอง
จ้างเหมาบริการ
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
โทรศัพท์ : 082-7991582
 
นางสาวนฤมล รินท้าว
จ้างเหมาบริการ
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
โทรศัพท์ : 089-4295530
 
นายประสงค์ อุบลสาร
จ้างเหมาบริการ
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
โทรศัพท์ : 0645597217
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com