ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
 Slide Banner
กองคลัง
 
นางสาววันเพ็ญ ยะฝั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 086-9223239
 
นางสาวนงพะงา จันต๊ะพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 082-9387414
 
นางจินตนา บุญลา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
โทรศัพท์ : 083-5159388
 
นายสนอง กันทะกำแหง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 086-9244509
 
นางสิดาพร ติ๊บโคตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร)
โทรศัพท์ : 085-0335881
 
นางสาวเขมกร เทพนัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 097-9616419
 
นายนิราศ สมณะ
คนงานทั่วไป
การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 085-6170558
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com