ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานทำบุญสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง
ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนตำบลรอบเวียงทุกท่าน ได้ร่วมกันบริจาคมือถือเก่า เพื่อมอบเป็นหนังสือให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ ณ กล่องรับบริจาคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน และ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ข้อความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเข้าไปดำเนินการกรอกแบบประเมิน ITA ของสำนักงาน ปปช.
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ปีงบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่2
ประกาศใช้แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ระดับตำบล
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลง(MOU)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลรอบเวียง
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.รอบเวียง ประจำปี 2561
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือก ตำแหน่งผุ้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ภาค ก และ ภาค ข
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นการดูดทราย
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมววันธรรมสวนะ
ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.รอบเวียง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บของเสียขยะอันตราย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
previous12345678next
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th