ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรือง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลฯ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2560
กระบวนการทำงาน (Workflow analysis)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีเข้าพรรษา
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.6 งวดที่1)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.3 งวดที่1)
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ • รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน • รับชำระค่าธรรมเนียมตาม พรบ.สาธารณสุข • จดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประชาชน ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี 2560
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ภ6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวตนผู้รับเบี้ยยังชีพสูงอายุ และผู้รับเบี้ยความพิการ
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com