ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ • รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน • รับชำระค่าธรรมเนียมตาม พรบ.สาธารณสุข • จดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประชาชน ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี 2560
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ภ6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวตนผู้รับเบี้ยยังชีพสูงอายุ และผู้รับเบี้ยความพิการ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
ปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 5)
ปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2)
ปรับแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง. ภ4)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 2 (แบบภ6)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด 6 งวดที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th