ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
ปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 5)
ปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2)
ปรับแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง. ภ4)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 2 (แบบภ6)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด 6 งวดที่ 1
ผลการดำเนินงานตามการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด3 งวด1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559
ปี๋ใหม่เมืองหาดเชียงฮายยินดีต้อนฮันทุกท่านเจ้า
ประชาสัมพันธ์กีฬารอบเวียงสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งใหเดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด และโครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารงานท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี 2558
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com