ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2556
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2555
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2555
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2555
แจ้งเตือนภัยคลื่นกระแสลมตะวันตก (ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2555
โครงการเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2555
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำปี 2555
คัดเลือก อปท. ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555
วันแม่แห่งชาติประจำปี2555
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 84 พรรษาและปลูกต้นไม้ในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2555
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับตำบลรอบเวียง
โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการอบรมนวดแผนไทย ประจำปี 2555
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
โครงการคัดกรองสารพิษในกระแสเลือด ของโรคพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางมน
ประชุมอนุมัติโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
โครงการท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
นายวีระเดช สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงรายมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
อบต.รอบเวียงศึกษาดูงาน
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
งานปี๋ใหม่เมือง อบต.รอบเวียง
โครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ต้อนรับนักปันจักรยานนานาชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th