ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
เมื่อ : 7/11/2561 15:57:00 เข้าชม : 187

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีให้มาลงทะเบียนผุ้สูงอายุ ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503

2.มีสัญชาติไทย

3.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง

4.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยนำหลักฐานในการลงทะเบียน ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา

2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบ้ยยังชีพ)

มาลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุแทน ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ในเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

 
 
โดย : เมื่อ : 7/11/2561 15:57:00
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com