ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อและปรับปรุงถนน คสล. ซอย 15 บ้านป่าบง ม.3
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางเข้า อบต.รอบเวียง บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียวบ้านป่ายางมน ม.2
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านป่ายางมนใหม่ ม.5
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบที่สาธารณะอาคารศูนย์บูรณาการของหมู่บ้านป่ายางมนใหม่ ม.5
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วณาปนกิจบ้านป่าบง ม.3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560
ราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ราคากลาง ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ มอเตอร์ไซค์
ราคากลางครุภัณฑ์ เครื่องโทรศัพพื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง 2560
ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหา พัสดุ ประจำ2560 ผด.3 งวด2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้างโครงการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้างโครงการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง โครงการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคา ลงสวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ่อปลา (หนองแหย่ง) หมู่ 2
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬาบ้านหนองด่าน หมู่ 1
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬาบ้านหนองด่าน หมู่ 1
ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านหนองด่าน หมู่ 1
 
previous1234567next
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th