ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดศซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำน้ำเหมืองเสีย หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง การยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ซอย 9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านปาบง หมู่ที่ 3 (ซอย3) (E-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน (E-bidding)
ประกาศราคากลางงานก่อส้รางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
ประกาศราคากลางงานก่อส้รางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมุ่ที่ 3 (ซอย9)
ประกาศราคากลางงานก่อส้รางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมุ่ที่ 3 (ซอย3)
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ซอย9)
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมุ่ที่ 3 (ซอย3)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ซอย 9)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ซอย3)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รอบเวียง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล้กทรอนิกส์(e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (ภ6) ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึง บ้านนายอานัต ราชคม(หัวฝาย) หมู่ที่1
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 บ้านป่าบง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (หมู่บ้านทรัพย์ธานี)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านป่ายางมน หมู่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
 
previous123456789next
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th