ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
สมรรถนะ ตำแหน่งปลัด อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมุ่ที่ 3 (ซอย3)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ซอย 9)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ซอย3)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รอบเวียง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล้กทรอนิกส์(e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (ภ6) ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึง บ้านนายอานัต ราชคม(หัวฝาย) หมู่ที่1
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 บ้านป่าบง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (หมู่บ้านทรัพย์ธานี)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านป่ายางมน หมู่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหาดเชียงราย
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนพพร คำเครือ หมุ่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนางทิภาพร ทวีพร ถึงบ้านนายบุญมี สฤษรัตน์ ซอย 11 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 เชื่อมต่อถนนเดิม หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกนกวรรณ สมพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางขันแก้ว แสงไทย ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ วงศ์สิทธิ์ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (ชุมชนดอยสะเก็น) เชื่อมถนนเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) ม.1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (ชุมชนดอยสะเก็น) เชื่อมถนนเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางขันแก้ว แสงไทย ถึงบานนายทวีศักดิ์ วงศ์สิทธิ์ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายนพพร คำเครือ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนางทิภาพร ทวีพร ถึงบ้านนายบุญมี สฤษรัตน์ ซอย 11 ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 เชื่อมต่อถนนเดิม ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกนกวรรณ สมพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนุชถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กหาดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th