ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 หมู่บ้านทรัพย์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับประงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่1 บ้านหนองด่านด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (หมู่บ้านทรัพย์ธานี)
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำหาดเชียงราย
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
ประกาศราคากลางโ่ครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ม.2
ประกาศราคากลางวางท่อน้ำคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ประจำปี 2561 จำนวน 6 โครงการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 จำนวน 6 โครงการ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชุมชนดอยสะเก็น) บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางขันแก้ว แสงไทย ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ วงศ์สิทธิ์ หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนพพร คำเครือ หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทิภาพร ทวีพร ถึงบ้านนายบุญมี สฤษรัตน์ ซอย 11 หมู่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย2 เชื่อมต่อถนนเดิมบ้านหนองด่าน หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) หมุ่ 1
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางกนกวรรณ สมพงษ์ บ้านหนองด่าน ม.1
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จำนวน 7 โครงการ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อและปรับปรุงถนน คสล. ซอย 15 บ้านป่าบง ม.3
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ทางเข้า อบต.รอบเวียง บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียวบ้านป่ายางมน ม.2
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านป่ายางมนใหม่ ม.5
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบที่สาธารณะอาคารศูนย์บูรณาการของหมู่บ้านป่ายางมนใหม่ ม.5
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วณาปนกิจบ้านป่าบง ม.3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th