ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) ม.1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (ชุมชนดอยสะเก็น) เชื่อมถนนเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางขันแก้ว แสงไทย ถึงบานนายทวีศักดิ์ วงศ์สิทธิ์ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายนพพร คำเครือ ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนางทิภาพร ทวีพร ถึงบ้านนายบุญมี สฤษรัตน์ ซอย 11 ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 เชื่อมต่อถนนเดิม ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางกนกวรรณ สมพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนุชถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กหาดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 หมู่บ้านทรัพย์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับประงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่1 บ้านหนองด่านด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (หมู่บ้านทรัพย์ธานี)
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำหาดเชียงราย
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
ประกาศราคากลางโ่ครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ม.2
ประกาศราคากลางวางท่อน้ำคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ประจำปี 2561 จำนวน 6 โครงการ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 จำนวน 6 โครงการ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชุมชนดอยสะเก็น) บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางขันแก้ว แสงไทย ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ วงศ์สิทธิ์ หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนพพร คำเครือ หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทิภาพร ทวีพร ถึงบ้านนายบุญมี สฤษรัตน์ ซอย 11 หมู่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย2 เชื่อมต่อถนนเดิมบ้านหนองด่าน หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายนุช ศรีจักร ถึงบ้านนายอานัต ราชคม (หัวฝาย) หมุ่ 1
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางกนกวรรณ สมพงษ์ บ้านหนองด่าน ม.1
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จำนวน 7 โครงการ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com