ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
...
23/07/2562 18:27:01
...
17/06/2562 00:04:13
...
27/05/2562 23:47:12
...
12/04/2562 12:14:03
...
1/04/2562 18:51:10
...
20/03/2562 22:33:54
ฟาร์มสุกร(ทองเสงี่ยมฟาร์ม) กลับมาส่งกลิ่นเหม็นอีกครั้ง...
28/02/2562 23:37:52
...
17/02/2562 12:57:48
ท่อระบายน้ำชำรุด...
17/02/2562 10:08:55
ท่อระบายน้ำชำรุด...
17/02/2562 10:08:55
ร้องทุกข์ที่ดินข้างเคียงถมดินสูงทำให้ได้รับความเดือดร้อ...
27/01/2562 10:35:47
น้ำ...
12/09/2561 17:48:26
ทดสอบ...
23/07/2561 07:34:49
เรียนอนุบาลจ่าย2,000...
14/02/2561 13:27:16
ขอสอบถามร่าง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ........
23/09/2559 16:39:37
ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานร้องเรียนร้องทุกข์...
14/08/2558 07:14:29
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com