ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
 Slide Banner
 
นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
โทรศัพท์ : 086-1890961
 
นายสมบูรณ์ สมศักดิ์
รองประธานสภา อบต.รอบเวียง
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
โทรศัพท์ : 097-9830557
 
นายเอกภพ รัศมี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
โทรศัพท์ : 086-9187235
 
นายอินถา พรมยศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
โทรศัพท์ : 084-2248623
 
นางกรรณิการ์ แก่นพล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
โทรศัพท์ : 081-3869665
 
นายประเสริฐ สะสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
การศึกษา : ปริญญาตรี
โทรศัพท์ : 081-9602139
 
นายบุญส่ง วงค์คำยอด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
โทรศัพท์ : 080-0335855
 
นายดุษฎี วงสถาวร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โทรศัพท์ : 081-9524073
 
นางบัวถา ชุมภูรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
โทรศัพท์ : 086-1177056
 
นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์
เลขานุการสภา อบต.รอบเวียง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โทรศัพท์ : 084-8213892
 
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com