ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ทดสอบ
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2562
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562
โครงการ 5 ส. ประจำปี 2562
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำหลังอาคารห้องประชุมพวงแสด 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำน้ำเหมืองเสีย หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคันทรีโฮม หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว ประจำปี 2562
โครงการพัฒนาศัยกภาพการท่องเที่ยวหาดเชียงราย ประจำปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบเวียง ประจำปี 2562
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง ประจำปี 2562
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ ประจำปี 2562
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2562
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการทำบุญวันพระ ประจำปี 2562
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2562
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง ประจำปี 2562
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2562
โครงการปรับปรุงพื้นสนามกีฬาในร่วมและสร้างเวทีกิจกรรม บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 ประจำปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นก้าวสู่ยุค 4.0 ประจำปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารล้านนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์ 3 วัย เสริมเกราะป้องกันให้ครอบครัว ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพงานคหกรรม ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการทำอาหาร ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหาร ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปี 2562
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว ประจำปี 2562
โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี 2562
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่บ้านทรัพย์ธานี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีไหล่ทาง ถนนหัวฝาย-ไร่แม่ฟ้าหลวง (ซอย1) บ้านหนองด่าน-หัวฝาย หมู่ที่ 1 ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. พร้อมไล่ทาง ซอย1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2562
 
previous12next
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com