ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว ประจำปี 2563(โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน ประจำปี 2563(โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม)
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ประจำปี 2563(โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี)
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ประจำปี 2563(โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ประจำปี 2563 (โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัยอุทกภัย และลดอุบัติเหตุทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าอุดหนุนสำหรับสนันสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่ายงมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการสับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
โครงการ 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการต้นข้าวจ๋ามาจากไหน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการยิ้มใส ไหว้สวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการคนเก่งปราบลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการนาฏล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการน้ำสมุนไพร เพื่อสุขภาพ (น้ำดอกอัญชัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการกินดี อยู่ดี ป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการถ่ายทอดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตัดตุงกระดาษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการภูมิปัญญามีค่าพาพอเพียง (งานประดิษฐ์จากใบตอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการดนตรีพื้นบ้านแสนสนุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการทำบุญวันพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาวะในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการ แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
previous1234next
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com