การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page
คณะผู้บริหาร อบต./ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
1
นายก อบต.รอบเวียง
3
รองนายก อบต.รอบเวียง
2
รองนายก อบต.รอบเวียง
4
เลขานุการ
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 088-2687531
นางสาวสายพิน คุณมาก
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 086-6585952
นางสาววันเพ็ญ ยะฝั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 086-9223239
นายศุภชัย อุปนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 082-5593935
นายกิตติศัพท์ ใจทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-2881630
บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com