ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
 Slide Banner

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง


องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2538

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  พิกัดที่ N 19.914555 E.099.877339  มีจำนวนหมู่บ้านรวม 5 หมู่บ้าน  รวมพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1  พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออก  ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน,หมู่ 3 บ้านป่าบง และหมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ- ติดต่อกับ- เขตตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้-ติดต่อกับ-เขตตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชีย
ทิศตะวันออก-ติดต่อกับ-เขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชีย
ทิศตะวันตก-ติดต่อกับ-เขตเทศบาลนครเชียงราย
ส่วนที่ 2  พื้นที่ด้านทิศตะวันตก  ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน,หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว มีพื้นที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้ที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ-ติดต่อกับ-เขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้-ติดต่อกับ-เขตตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก-ติดต่อกับ-เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก-ติดต่อกับ-เขตตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมีพื้นที่ 2 ส่วนคือ พื้นที่ฝั่งทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่พื้นราบ  มีแม่น้ำกกผ่านทางทิศเหนือ 3 หมู่บ้าน  และยังมีแม่น้ำแม่กรณ์ไหลผ่านหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่  และแม่น้ำลาวไหลผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าบง                                                                                                       ส่วนพื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ดอนลาดเชิงเขาบ้านหนองด่านหมู่ที่ 1 และมีแม่น้ำกกไหลผ่านพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 และมีคลองผันน้ำกรณ์สู่น้ำกกไหลผ่าน  บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 1

ลักษณะภูมิอากาศ                                                                                                                                                                                                มี 3 ฤดู  ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว

ลักษณะของดิน                                                                                                                                                                                                  -เป็นดินร่วนปนทรายในเขตพื้นที่บ้านป่ายางมน  หมู่ที่ 2  ,บ้านป่าบง  หมู่ที่ 3 และบ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย          -เป็นดินดำร่วนซุย  ในพื้นที่บ้านหนงอด่าน  หมู่ที่ 1 และบ้านป่างิ้ว  หมู่ที่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลักษณะของแหล่งน้ำ                                                                                                                                                                                           มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่  แม่น้ำกรณ์  แม่น้ำกก  และแม่น้ำลาว

ลักษณะของไม้และป่าไม้                                                                                                                                                                                       ไม่มีป่าไม้  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง


ประชากร
จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง รวม 5 หมู่บ้านจำนวน 1,651 ครัวเรือน  จำนวนประชากร 4,029 คน  คิดเป็นชาย 1,894 คน  หญิง 2,135 คน                  หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน     จำนวน 559   ครัวเรือน           ชายจำนวน  580  คน              หญิงจำนวน 615   คน          รวมจำนวน  1,195 คน                                            หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน      จำนวน 357   ครัวเรือน           ชายจำนวน  381   คน       หญิงจำนวน435    คน          รวมจำนวน 816  คน                                               หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง           จำนวน 348  ครัวเรือน            ชายจำนวน 277  คน         หญิงจำนวน 331    คน          รวมจำนวน  608  คน                                             หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว            จำนวน 125  ครัวเรือน            ชายจำนวน 60 คน             หญิงจำนวน  68    คน          รวมจำนวน 128  คน                                             หมู่ที่ 5  บ้านป่ายางมนใหม่  จำนวน  259  ครัวเรือน         ชายจำนวน 271 คน            หญิงจำนวน 322  คน           รวมจำนวน 593  คน

การศึกษา                                                                                                                                                                                                          1.โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  จำนวน 1 แห่ง   ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่ายางมน        2.โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ  จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย                                                                                                  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน 1 แห่ง         ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน      4.โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน  จำนวน 1 แห่ง      ได้แก่ โรงเรียนวิศานุสรณ์         5.ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน   จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                 

สาธารณสุข                                                                                             1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง  จำนวน 1 แห่ง                                  2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน   จำนวน 1 แห่ง                                   3.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                    จำนวน 5 แห่ง  

การเกษตร                                                                                                                                                                                                           บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จะเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท  ประชาชนประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ปลูกข้าว  ปลูกข้าวโพดหวาน  ปลูกข้าวโพดสัตว์ ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  รับจ้าง  และอาชีพอื่นๆ

การปศุสัตว์                                                                                                                                                                                                                      ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค  การเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงไก่  การเลี้ยงปลา ฯลฯ ในทุกหมู่บ้านของพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

การสื่อสารและการโทรคมนาคม                                                                                                                                                                               ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีการติดต่อสือสารโดย
 1.หมายเลขโทรศัพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 053-742687 โทรสารต่อ 15
 2.facebook อบต.รอบเวียง                                                                                                                                                                                    3.E-mail.robwieng@hotmail.com , robwieng@gmail.com                                                                                                                                         4. วิทยุสื่อสารขององค์กรปกครองอำเภอเมืองเชียงราย                                                                                                                                                           5. วิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง           

การบริการ                                                                                                                                                                                                               1.ร้านค้าของชำต่างๆ                        จำนวน  22 ร้าน                                                                                                                                                 2.ร้านอาหารตามสั่ง                          จำนวน  41 ร้าน                                                                                                                                                  3.เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์                 จำนวน  6 เสา                                                                                                                                                   4.บ้านพักอาศัยให้เช่า                       จำนวน  31 แห่ง                                                                                                                                                5.ตลาดสด                                    จำนวน  3 แห่ง                                                                                                                                                 6.สถานบริการน้ำมัน                        จำนวน  3 แห่ง                                                                                                                                                    7.ร้านเขียนป้าย                              จำนวน  1 ร้าน                                                                                                                                                    8.ร้านซ่อมรถยนต์                           จำนวน  2 ร้าน                                                                                                                                                  9.ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                จำนวน  4 ร้าน                                                                                                                                                    10.ร้านขายเฟอร์นิเจอร์                     จำนวน  2 ร้าน                                                                                                                                                    11.ร้านคาร์แคร์                              จำนวน  3 ร้าน                                                                                                                                                    12.ร้านบริการเสริมสวย-ตัดผม          จำนวน  7 ร้าน                                                                                                                                                     13.ร้านขายยางรถยนต์                    จำนวน 2 ร้าน                                                                                                                                                       14.ร้านซ่อมไดนาโม                      จำนวน 1 ร้าน                                                                                                                                                       15.ร้านขายปุ๋ย-อุปกรณ์การเกษตร     จำนวน 1 ร้าน                                                                                                                                                       16.ร้านรับทำ พรบ.ต่างๆ                  จำนวน 1 ร้าน                                                                                                                                                     17.ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง              จำนวน 1 ร้าน

การท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                         องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีแหล่งท่องเที่ยว  คือ แหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                      1.โรงเลี้ยงหมู                               จำนวน  3 แห่ง                                                                                                                                                  2.โรงงานผลิตน้ำดื่ม                       จำนวน  4 แห่ง                                                                                                                                                    3.โรงอลูมิเนียม                             จำนวน  3 แห่ง                                                                                                                                                 4.ผลิตไอศครีม                              จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                        5.โรงผลิตแหนม,แคบหมู                 จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                  6.โรงสีข้าว                                   จำนวน  2 แห่ง                                                                                                                                                   7.โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์                จำนวน  5 แห่ง                                                                                                                                                   8.โรงเชือดไก่                               จำนวน  1 แห่ง                                                                                                                                                  9.โรงขนมจีน                                จำนวน  4 แห่ง                                                                                                                                                   10.ร้านอ๊อก-เชื่อมเหล็ก                   จำนวน  1 แห่ง                                                                                                                                                    11.โรงเพาะพันธุ์สัตว์                       จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                                    12.โรงน้ำปลา                               จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                                    14.ท่าทราย                                  จำนวน 1 แห่ง     


ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย  ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม  ปัจจุบันมีศาสนสถาน  จำนวน 2 แห่งคือ วัดหนองป่าอั้น หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่านและวัดป่ายางมน หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ประเพณี                                                                                                                                                                                                     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม  ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน  ประเพณีการบวช  ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ  ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ)  ประเพณีส่งเคราะห์  ประเพณีสืบชะตา  ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา  เช่น  ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด  ประเพณีตานก๋วยสลาก  แห่เทียนพรรษา  ประเพณีเป็งปุ๊ด  ประเพณีตามขันข้าว  (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย)  และประเพณีสำคัญอื่นๆ ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล  เช่น เทศกาลสงกรานต์  ประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) ฯลฯ

การเมือง                                                                                                                                                                                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  มีการจัดองค์กรออกเป็น 2 ส่วน  คือ                    1.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จำนวน 5 หมู่บ้าน  (หมู่บ้านละ 2 คน  รวม 10 คน )  อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี                                                                                                  2.คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 1 คน         3.พนักงานราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จำนวน 27 คน  แยกเป็น        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จำนวน 1 คน                                            หน่วยตรวจสอบภายใน                       จำนวน 1 คน                                  สำนักงานปลัด    พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 คน       พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 4 คน      คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                          กองคลัง           พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 5 คน         พนักงานจ้างภารกิจ  จำนวน 1 คน   คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                           กองช่าง            พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน         พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 คน    คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                              ส่วนการศึกษา    พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน     พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน     คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน                                                                          รวม พนักงานราชการ จำนวน 15 คน  พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 7 คน  พนักงานทั่วไป จำนวน 1 คน   คนงานทั่วไป จำนวน 4 คน                                                                               

 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th