การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประครอง พูลเจริญ
ประธานสภา อบต.รอบเวียง
โทร : 086-1890961
นายสมบูรณ์ สมศักดิ์
รองประธานสภา อบต.รอบเวียง
โทร : 097-9830557
นายพงษ์ศักดิ์ อารีย์
เลขานุการสภา อบต.รอบเวียง
โทร : 087-7860918
นายเอกภพ รัศมี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 086-9187235
นายอินถา พรมยศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 084-2248623
นางกรรณิการ์ แก่นพล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 081-3869665
นายประเสริฐ สะสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-9602139
นายบุญส่ง วงค์คำยอด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 094-8414992
นายดุษฎี วงสถาวร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 081-9524073
นางบัวถา ชุมภูรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 086-1177056
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com