ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 62
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบหระมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4
แผนการรักษาความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติกิจการสะสมอาหาร2550
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย2559
แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
แผนอัตรากำลัง 61-63 ปรับปรุง ฉบับที่ 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน ( ฉบั
 
 
 
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::


 Slide Banner
ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงร..
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ..
โครงการสื่อสารความเสี่ยงโรคเอดส์และ..
งานสาธารณสุข สำนักปลัด จัดโครงการสื่อสารความเสี่ยงโรคเอดส์และโรคต..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมา..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุค..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์ครอบครัวล้อมสายใยรัก ประจำปีง..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปร..
ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานโคร..
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตยสุดาฯ สยามบรมราชก..
ออกตรวจประเมิน​สถานประกอบการเพื่อต่..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ออกตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อต่อ..
รับการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอน..
งานสาธารณสุขรับการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ..
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ตลาด
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องทุกข์ประปาหมู่ 5
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศผ่อนคลายมาตรการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่ 18 ฉบับที่ 21 ฉบับที่ 22
ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11
ประชาสัมพันธ์ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 16/2563 และผ่อนคลายกิจกรรมบางอย่าง
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ ร่างฯประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีไหล่ทาง บ้านหนองด่าน – หัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2563
เว็บที่ดีที่สุด...
13/06/2563 16:09:58
ลุ้นทุนสร้างล้าน...
13/06/2563 16:09:24
สังคมการเงิน...
13/06/2563 16:08:46
เงินยุคดิจิตัล...
13/06/2563 16:08:17
ลงทุนการเงิน...
13/06/2563 16:07:45
ออนไลน์เกมส์...
13/06/2563 16:07:07
danawatoto...
30/05/2563 12:24:36
ทดสอบ...
13/05/2563 17:42:26
...
19/11/2562 11:26:48
...
6/11/2562 11:05:41
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย สนง.ประกันสังคม อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชียงราย สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
หมอน เบาะรองนั่ง ถุงใส่ทอง เสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน
 
ขนมจีน
 
พระธาตุสมปรารถนา วัดบ้านป่ายางมน
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com