ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 62
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบหระมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4
แผนการรักษาความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติกิจการสะสมอาหาร2550
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย2559
แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
แผนอัตรากำลัง 61-63 ปรับปรุง ฉบับที่ 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน ( ฉบั
 
 
 
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::


 Slide Banner
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดโค..
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้น..
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นป..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เพื่อรายงานผลก..
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคและภัยสุขภ..
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคและภัยสุขภาพภับพิบัติฉุกเฉิน ด้านสาธารณส..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม..
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ..
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำ อปพร. ,ชรบ. และ อสม. ตั้งด่าน 7 ว..
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย ประจำปีงบประม..
งานสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะอันตรายในเขตรับผิดชอบองค์การบริห..
กิจกรรมตรวจร้านค้า เพื่อแนะนำให้ปฏิ..
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดำเนินกิจกรรมตรวจร้านค..
ประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเวียง รับโอน ย้าย ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
ก่าหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องมาตรการป้อกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2563 จะเปิดทำการในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ต่อไปคะ
ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
เที่ยวงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ขอความร่วมมือเที่ยวอย่างปลอดภัย กรุณาสวมหน้ากากอนามัย มาทุกครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย6 บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
ประกาศสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย สนง.ประกันสังคม อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชียงราย สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
หมอน เบาะรองนั่ง ถุงใส่ทอง เสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน
 
ขนมจีน
 
พระธาตุสมปรารถนา วัดบ้านป่ายางมน
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com