ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบหระมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4
แผนการรักษาความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติกิจการสะสมอาหาร2550
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย2559
แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
แผนอัตรากำลัง 61-63 ปรับปรุง ฉบับที่ 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน ( ฉบั
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561
 
 
 
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::


 Slide Banner
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรร..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณ..
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง..
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง เรื่อง ตลาด ในวันที่ 17 มิถุน..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำป..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563( รุ่นที่ 2 ) เพื่อให้ผู..
ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุ อายุยืน เย..
ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุ อายุยืน เยาว์ ในโครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค..
ประชุมปรึกษาหารือโครงการฯ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดประชุมปรึกษาหารือโครงการอนุรักษ์..
ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถ..
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำป..
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563 มีกิจกรรมร่วมลงนาม MOU ..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท..
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศผ่อนคลายมาตรการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่ 18 ฉบับที่ 21 ฉบับที่ 22
ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 11
ประชาสัมพันธ์ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 16/2563 และผ่อนคลายกิจกรรมบางอย่าง
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียน และโครงการประเพณีเข้าพรรษา
ประชาสัมพันธ์ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเข้าไปดำเนินการกรอกแบบประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.รอบเวียง ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดซื้อ อบต.รอบเวียง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีไหล่ทาง บ้านหนองด่าน – หัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่บ้านทรัพย์ธานี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่บ้านทรัพย์ธานี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีไหล่ทางบ้านหนองด่าน หัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เว็บที่ดีที่สุด...
13/06/2563 16:09:58
ลุ้นทุนสร้างล้าน...
13/06/2563 16:09:24
สังคมการเงิน...
13/06/2563 16:08:46
เงินยุคดิจิตัล...
13/06/2563 16:08:17
ลงทุนการเงิน...
13/06/2563 16:07:45
ออนไลน์เกมส์...
13/06/2563 16:07:07
danawatoto...
30/05/2563 12:24:36
ทดสอบ...
13/05/2563 17:42:26
...
19/11/2562 11:26:48
...
6/11/2562 11:05:41
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย สนง.ประกันสังคม อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชียงราย สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
หมอน เบาะรองนั่ง ถุงใส่ทอง เสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน
 
ขนมจีน
 
พระธาตุสมปรารถนา วัดบ้านป่ายางมน
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com