ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2561-2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2560
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงฉบับที่ 1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
 
 
 
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::


 Slide Banner
โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอ..
บ้านป่ายางมนใหม่  ได้รับงบประมาณสนุบสนุนจัดโครงการจาก สสส. จ..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั..
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 25..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ป..
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กันยาย..
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ ..
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กัน..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนรับกา..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนรับการตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโ..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏ..
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ..
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพ..
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ประจ..
อบต.รอบเวียง ร่วมลงนาม MOU กับวิทยา..
อบต.รอบเวียง ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมม..
ประกาศใช้แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ระดับตำบล
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลง(MOU)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลรอบเวียง
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.รอบเวียง ประจำปี 2561
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง การยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ซอย 9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านปาบง หมู่ที่ 3 (ซอย3) (E-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน (E-bidding)
ประกาศราคากลางงานก่อส้รางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
ประกาศราคากลางงานก่อส้รางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมุ่ที่ 3 (ซอย9)
ประกาศราคากลางงานก่อส้รางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าบง หมุ่ที่ 3 (ซอย3)
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 (ซอย9)
ท่องเที่ยวสิบสองปันนา...
26/08/2561 02:11:28
รถเช่าเชียงราย ไม่มีบัตรเครดิตก็เช่าได้ ราคาถูก...
26/07/2561 04:53:43
...
9/06/2561 10:58:03
...
9/06/2561 10:03:19
...
9/06/2561 10:03:19
...
9/06/2561 10:03:19
...
9/06/2561 10:03:19
...
9/06/2561 10:03:19
...
9/06/2561 10:03:19
...
9/06/2561 10:03:19
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย สนง.ประกันสังคม อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชียงราย สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
หมอน เบาะรองนั่ง ถุงใส่ทอง เสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน
 
ขนมจีน
 
พระธาตุสมปรารถนา วัดบ้านป่ายางมน
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th