ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบหระมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4
แผนการรักษาความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติกิจการสะสมอาหาร2550
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย2559
แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
แผนอัตรากำลัง 61-63 ปรับปรุง ฉบับที่ 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน ( ฉบั
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2561-2564
 
 
 
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::


 Slide Banner
ตรวจสอบ กรณีร้องเรียน ความเดือดร้อน..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเ..
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อหารือข้อราช..
โครงการส่งเสริมพ้ฒนาการผู้เรียนที่บ..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดโครงการส่งเสริมพ้ฒนาการผู้เรียน..
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ป..
พนักงาน อบต.รอบเวียง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประ..
อบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง ประจำป..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง ประ..
ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังกา..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังกา..
กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ทำอ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ท..
กิจกรรมอบรมเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ได้จัดอบรม ครู ก เพื่อจั..
ประชาสัมพันธ์คำสั่ง เรื่อง มาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดสนามกัดปลา หรือสนามประเภทที่มีลักษณะให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากภูเก็ต เพื่อกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอบรมประชุมสัมมนา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส โควิด 19
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคอาหาร สิ่งของอุปโภคบริโภค
ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 6
ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 5
ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 4
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดซื้อ อบต.รอบเวียง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีไหล่ทาง บ้านหนองด่าน – หัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่บ้านทรัพย์ธานี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักหมู่บ้านทรัพย์ธานี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีไหล่ทางบ้านหนองด่าน หัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2563
ทดสอบ...
13/05/2563 17:42:26
...
19/11/2562 11:26:48
...
6/11/2562 11:05:41
ขอขอบคุณ...
9/10/2562 10:04:05
อยากทราบรายละเอียดการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด...
4/10/2562 09:08:23
สอบถามการต่อสัญญาจ้าง...
3/10/2562 10:18:02
อยากทราบข้อมูลการแสดงตัวตนผู้สูงอายุ ปี63...
3/10/2562 08:40:19
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์สวนน้ำ เครื่องเ...
20/03/2562 13:50:37
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ...
20/03/2562 13:49:40
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หน่อยครับ...
16/01/2562 13:59:43
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย สนง.ประกันสังคม อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชียงราย สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
หมอน เบาะรองนั่ง ถุงใส่ทอง เสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน
 
ขนมจีน
 
หาดเชียงราย
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com