ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 62
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบหระมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4
แผนการรักษาความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติกิจการสะสมอาหาร2550
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย2559
แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
แผนอัตรากำลัง 61-63 ปรับปรุง ฉบับที่ 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน ( ฉบั
 
 
 
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::


 Slide Banner
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบู..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำป..
งานสาธารณสุขฯ จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ให้ความรู้ตามหลักสุ..
ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม งานกินดี ..
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ..
โครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุ..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เปิดโครงการฝึก..
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและติดตามผ..
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการคนพิการ อบต.รอบเวียง พร้อมด้..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี..
งานป้องกันสาธารณภัย จัดโครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ให้ความรู้ในกา..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประ..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญป..
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถน..
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับวัดป่ายางมน จัดโครงการประเพณี..
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ. 2564
ประกาศกำหนดการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเวียง รับโอน ย้าย ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
ก่าหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องมาตรการป้อกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2563 จะเปิดทำการในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ต่อไปคะ
ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
เที่ยวงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ขอความร่วมมือเที่ยวอย่างปลอดภัย กรุณาสวมหน้ากากอนามัย มาทุกครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน ม.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสัญญาจ้างโครงการขยายผิวทางคอนกรีต ถนนสายบ้านป่ายางมนใหม่ – บ้านป่ายางมน ในเขตบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลรอบเวียง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายผิวทางคอนกรีต ถนนสายบ้านป่ายางมนใหม่ – บ้านป่ายางมน ในเขตบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย สนง.ประกันสังคม อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชียงราย สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
หมอน เบาะรองนั่ง ถุงใส่ทอง เสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน
 
ขนมจีน
 
พระธาตุสมปรารถนา วัดบ้านป่ายางมน
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com