ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2561-2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2560
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงฉบับที่ 1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558
 
 
 
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::


 Slide Banner
ออกตรวจสถานประกอบการกิจการอันตรายแล..
งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด อบต.รอบเวียง ออกประเมินสถานประกอบการ เพ..
อบต.รอบเวียง เข้ารับเกียรติบัตรการป..
อบต.รอบเวียง เข้ารับเกียรติบัตร อปท. ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเ..
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบ..
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม..
ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร..
26 ตุลาคม2561 เวลา13.30น. ศูนย์ดำรงธรรม อบต.รอบเวียง 26 ตุลาคม256..
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา..
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่..
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนก..
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร(ทองเสงี่..
พนักงานอบต.รองเวียง และ ศพด.ป่ายางม..
อบต.รอบเวียง จัดกิจกรรมล้างมือ พนักงานอบต.รอบเวียง และศูนย์พัฒนาเ..
คณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ประชุม..
คณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง พิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประม..
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่2
ประกาศใช้แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ระดับตำบล
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลง(MOU)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลรอบเวียง
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.รอบเวียง ประจำปี 2561
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดศซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำน้ำเหมืองเสีย หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
ประกาศ อบต.รอบเวียง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
...
14/11/2561 00:33:36
...
12/11/2561 14:47:43
มาแลกเปลี่ยนเว็ปข่าวกันครับ...
2/11/2561 00:22:47
สอบถามการขออนุญาตเปิดร้านอาหาร...
1/11/2561 18:32:31
...
9/06/2561 10:03:04
...
9/06/2561 10:03:04
...
9/06/2561 10:03:04
...
9/06/2561 10:03:04
...
9/06/2561 10:03:04
...
9/06/2561 10:03:03
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย สนง.ประกันสังคม อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชียงราย สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
หมอน เบาะรองนั่ง ถุงใส่ทอง เสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน
 
ขนมจีน
 
หาดเชียงราย
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th