ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560
ข้อบัญญัติ ประจำปี 2560
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560
แผนพัฒนา 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนจัดหาพัสดุ ปี 59
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ ปี2558-2562
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
 
 
 
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::


 Slide Banner
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 256..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอ..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ..
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้น..
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง จัดกิจกรรมร่ว..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทก..
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติเหตุทางน้ำ ประจ..
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  จัดโครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ทำกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูง..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติแล..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม  ประจำป..
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช..
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีเข้าพรรษา
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.6 งวดที่1)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.3 งวดที่1)
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
ราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ราคากลาง ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ มอเตอร์ไซค์
ราคากลางครุภัณฑ์ เครื่องโทรศัพพื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง 2560
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย สนง.ประกันสังคม อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชียงราย สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
หมอน เบาะรองนั่ง ถุงใส่ทอง เสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน
 
ขนมจีน
 
พระธาตุสมปรารถนา วัดบ้านป่ายางมน
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th