ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 62
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบหระมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4
แผนการรักษาความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติกิจการสะสมอาหาร2550
ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย2559
แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
แผนอัตรากำลัง 61-63 ปรับปรุง ฉบับที่ 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน ( ฉบั
 
 
 
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::


 Slide Banner
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรั..
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำห..
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำปี ..
กองการศึกษาฯ จัดการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ในการจัดโครงการต่าง..
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพ..
งานสาธารณสุขฯ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ป..
โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สต..
งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้บทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2564 ..
ตรวจประเมิน ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้..
วันนี้ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดำเนินการ ตรว..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564..
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โ..
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำ..
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จัดโครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ (การเร..
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์การขออนุ..
กองช่าง ดำเนินกิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร..
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจออนไลน์เพื่อแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ. 2564
ประกาศกำหนดการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ อบต.รอบเวียง รับโอน ย้าย ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
ก่าหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องมาตรการป้อกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 ประจำไตรมาสที่ 2
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2564
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน ม.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสัญญาจ้างโครงการขยายผิวทางคอนกรีต ถนนสายบ้านป่ายางมนใหม่ – บ้านป่ายางมน ในเขตบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลรอบเวียง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายผิวทางคอนกรีต ถนนสายบ้านป่ายางมนใหม่ – บ้านป่ายางมน ในเขตบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
...
21/03/2564 12:27:21
ชวนดูหนัง...
5/03/2564 10:39:51
...
21/02/2564 16:33:05
...
16/02/2564 15:53:22
...
5/01/2564 14:05:17
...
9/11/2563 23:38:23
...
6/11/2563 23:56:02
...
20/10/2563 13:03:31
ขอขอบคุณ...
9/10/2562 10:04:05
อยากทราบรายละเอียดการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด...
4/10/2562 09:08:23
 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย สนง.ประกันสังคม อำเภอเมืองเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชียงราย สนง.เกษตรจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
หมอน เบาะรองนั่ง ถุงใส่ทอง เสื้อ กางเกง กระเป๋า ผ้าเช็ดมือ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน
 
ขนมจีน
 
หาดเชียงราย
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com